Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Ομολογιακά

Τα ομολογιακά Α/Κ τοποθετούνται στην αγορά κρατικών και εταιρικών χρεογράφων, μέσω των οποίων επιδιώκουμε αποδόσεις εισοδήματος από τοκομερίδια ή από υπεραξίες που προκύπτουν από ενδεχόμενη ανατίμηση των ομολόγων. Απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν μεσαίου ρίσκου τοποθετήσεις. Τα ομολογιακά Α/Κ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός επαρκώς διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πρωτίστως η επίτευξη εισοδήματος και δευτερευόντως η πραγματοποίηση υπεραξιών, επενδύοντας σε ομόλογα που εκδίδουν εταιρίες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Με ενδιαφέρει

ΝΝ Ελληνικών Ομολόγων

O επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών, κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ελληνικού δημοσίου και δευτερευόντως σε λοιπές ελληνικές εκδόσεις.

Με ενδιαφέρει

NN Ομολόγων US Δολαριακό

Σκοπεύει στην επίτευξη εισοδήματος από τόκους και δευτερευόντως στην πραγματοποίηση υπεραξιών, επενδύοντας σε δολαριακά ομόλογα που εκδίδει το αμερικανικό δημόσιο, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρίες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση.

Με ενδιαφέρει

NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων

Σκοπεύει στην επίτευξη εισοδήματος από τόκους και δευτερευόντως στις πιθανές υπεραξίες που προκύπτουν από την επένδυση σε κυβερνητικά ομόλογα που διαπραγματεύονται κυρίως στις πιστωτικές αγορές της ευρωζώνης.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website