ΝΝ Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων

Σκοπεύει στην επίτευξη εισοδήματος από τόκους και δευτερευόντως στις πιθανές υπεραξίες που προκύπτουν από την επένδυση σε κυβερνητικά ομόλογα που διαπραγματεύονται κυρίως στις πιστωτικές αγορές της ευρωζώνης

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Κατηγορία Ομολογιακό ΑΚ Κρατικό - Αναπτυγμένων Χωρών
Κωδικός Bloomberg ALEUGBD GA
Άδεια Σύστασης

EK 2/10/21.02.1994, ΦΕΚ 205/Β/30.03.1994,
817Β/04.07.2006,
Τροπ/ση: EK 419/25.07.2022 

Επενδυτικός Κίνδυνος 2 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 04/07/06
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών, που προσδοκούν εισόδημα υψηλότερο του ταμιευτήριου, από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών κυβερνητικών ομολόγων. Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος συνίσταται στην διακύμανση των τιμών των ομολόγων που έχουν άμεση συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών των ομολόγων. Επιπλέον κίνδυνος σχετίζεται με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι εκδόσεων ομολόγων σε διαφορετικό νόμισμα από το ευρώ. Ο συνολικός αναλαμβανόμενος κίνδυνος χαρακτηρίζεται μέτριος προς υψηλός.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που στοχεύουν στην επίτευξη θετικών πραγματικών αποδόσεων, σε μεσοπρόθεσμη βάση, χωρίς σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, απευθύνεται σε όσους έχουν πιο βραχυχρόνιο χρονικό ορίζοντα και προσδοκούν υπεραξίες είτε λόγω πτώσης των επιτοκίων, είτε λόγω της αύξησης της αποστροφής στον κίνδυνο των επενδυτών στις χρηματαγορές.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 2.36%
Τριετής 31/03/21 - 29/03/24 -8.52%
Πενταετής 29/03/19 - 29/03/24 -5.48%

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website