Όροι Χρήσης

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπεύει σε γενική πληροφόρηση και παρέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν σε ατομικά τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, ασφαλιστικά ή επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με ασφάλειες τα οποία διανέμονται από το δίκτυο ΝΝ ή από ανεξάρτητο δίκτυο ασφαλιστικών διανομέων, καθώς και από την Τράπεζα Πειραιώς (τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα ασφαλιστικά και σχετικές υπηρεσίες).  Επίσης, η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. . Ωστόσο, καμία από τις εν λόγω πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόταση προς σύναψη ασφάλισης ή ως επενδυτική συμβουλή κάθε είδους. Ερωτήσεις που αφορούν στα ανωτέρω πρέπει να απευθύνονται στις ανά κύκλο εργασιών επιχειρηματικές μονάδες ή/και εταιρίες της NN. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, τα υλικά και τις πληροφορίες που περιέχονται, προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες (Linked Internet Sites)

Στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις εταιρίες του Ομίλου ΝΝ, η κάθε μία με τη δική της επωνυμία και διακριτικό τίτλο: η NN Hellas, η ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η NN Πρακτορειακή (στο εξής «η ΝΝ»). Η ΝΝ έχει τη δική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και hyperlinks σχετικά με τις εταιρίες, τις επιχειρηματικές μονάδες και τα προϊόντα της. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες στα hyperlinks ή στις αναφερόμενες σε αυτά ιστοσελίδες δεν έχουν ούτε ερευνηθεί, ούτε αναλυθεί από την NN. Οι εταιρίες ΝΝ δεν εκπροσωπούν τις εταιρίες ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων οι ιστοσελίδες είναι συνδεδεμένες με τη δική τους ούτε εγγυώνται, άμεσα ή έμμεσα, την ευστοχία ή την πληρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές. Σε καμία περίπτωση οι εταιρίες ΝΝ ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή συμβούλους τους δεν υπέχουν ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο website των άλλων εταιριών, ή των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τα προϊόντα τους ή σε άλλα hyperlinks ή σε συνδεδεμένα websites. Η σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες δημιουργείται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης και δεν υποδηλώνει ότι η ΝΝ εγκρίνει τις ιστοσελίδες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφουν. Η πρόσβαση και χρήση άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων, μέσω της ιστοσελίδας της ΝΝ, γίνεται με δική σας ευθύνη, ενώ οι εταιρίες NN δεν έχουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση απορρέουσα από αυτές. H NN διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποιοδήποτε link ή συνδεδεμένο πρόγραμμα οποτεδήποτε. Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει συμμόρφωση με τις οδηγίες του εκάστοτε ιδιοκτήτη που έχουν τεθεί σε οποιοδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη ή συνδεδεμένη με την παρούσα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας των εταιριών ΝΝ, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των εταιριών της NN. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στις εταιρίες NN. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σήμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της δικαιούχου εταιρίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 3471/2006 και κανονιστική πράξη ΑΠΔΠΧ 122/2001, του Ν. 4624/2019), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το Νόμο και μόνο αρμόδιες αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

Οι εταιρίες NN ενημερώνουν τους ασφαλισμένους/πελάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της μπορεί να ηχογραφούνται, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: - Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εµπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, με προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του ασφαλισμένου/πελάτη που ηχογραφείται. Η εν λόγω ηχογράφηση (καταγραμμένη επικοινωνία) θα απαλείφεται το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία η συναλλαγή μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα ηχογραφείται. Κάθε ασφαλισμένος/πελάτης ΝΝ δικαιούται να έχει απεριόριστη πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η ή πελάτης ΝΝ δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών- στη ηλεκτρονική διεύθυνση CustomerContactCentre@nnhellas.gr. Αποζημίωση Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, είτε πρόκειται για διοικητική διαφορά, είτε για αστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε την εταιρία NN στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης από παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το site, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα και links σε άλλα sites, παρέχονται όπως είναι και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, πληρότητα και χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου που διατίθεται σε αυτό το site.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών πληροφοριών. Καμία τροποποίηση των πληροφοριών της συγκεκριμένης σελίδας δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω πληροφόρησης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Νομικές Πληροφορίες

Οι εταιρίες  NN (στο εξής καλούμενες «η ΝΝ») θα πράξουνε το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο που να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα όσο το δυνατόν καλύτερα. Η ΝΝ συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την παροχή σε σας των υπηρεσιών μας, για λόγους δημιουργία στατιστικών στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας, για λόγους ανάλυσης της πλοήγησης αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της ΝΝ  και για λόγους συμμόρφωσης με τα υποχρεωτικά προαπαιτούμενα.
H  NN συγκεντρώνει και αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες για τον επισκέπτη σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας: ημερομηνία και ώρα που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, ώρα ζώνης, ανάλυση οθόνης, τύπος πλοηγού, γλώσσα πλοηγού,  πρωτόκολλο Internet (IP), διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα, σελίδες που επισκεφθήκατε, προηγούμενες /επόμενες σελίδες που επισκεφθήκατε, διάρκεια αναζήτησης και ανώνυμες συνολικές αναφορές  που αφορούν στις διαδράσεις των επισκεπτών που μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα συνολικές  αναφορές πληκτρολόγησης ή χρήση του «ποντικιού», συνολικές αναφορές ανακυλίσεων οθόνης, και διαλλείματα στην πλοήγηση του επισκέπτη που αφορούν μόνο την ιστοσελίδα του ΝΝHellas.gr.
H  NN δεν συγκεντρώνει μεμονωμένη πληροφορία για κάθε προσωπικό σας δεδομένο (όπως το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλη πληροφορία επικοινωνίας) εκτός αν εσείς ειδικά και εν γνώσει σας παρέχετε τέτοια πληροφορία.  H  NN δεν συγκεντρώνει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προγράμματα που τρέχετε στον υπολογιστή σας, passwords που χρησιμοποιείτε, ή άλλο κλειδί που ανοίγει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.
Η πληροφορία που μνημονεύεται παραπάνω συλλέγεται με τη χρήση ενός «cookie». Το «cookie» είναι μία μικρή σειρά κειμένου που αποθηκεύεται από τον πλοηγό σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα «cookies» μας δεν περιέχουν πληροφορία που ταυτίζεται με προσωπικά δεδομένα.
Οι περισσότεροι από τους πλοηγούς αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά μπορείτε συνήθως να διαφοροποιήσετε τη διάταξη του πλοηγού σας για να το εμποδίσετε. Αν δεν επιθυμείτε να δέχεστε «cookies»,  παρακαλούμε να αναφερθείτε στο αρχείο "help" του πλοηγού σας στο Internet για να μάθετε πώς θα μπλοκάρετε όλα τα «cookies» ή θα δέχεστε προειδοποίηση πριν την εγκατάσταση  ενός «cookie».
Αυτή η δήλωση εμπιστευτικότητας μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να συμβαδίσει με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ή να αντανακλά τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Παρακαλούμε όπως περιοδικά ελέγχετε την παρούσα σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές μπορεί να γίνουν.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ή με τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Ψηφιακή Ασφάλεια

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια των δεδομένων σας και των συναλλαγών σας.

Στην ΝΝ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχουμε τη βέλτιστη ασφάλεια για τα προσωπικά σας δεδομένα και συναλλαγές. Για εμάς, η προστασία των πελατών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας εργασίας. Παρά το πόσο σκληρά δουλεύουμε για την ασφάλειά σας, στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι, από τους οποίους μπορείτε να πάρετε κάποια μέτρα για να προστατεύσετε τους εαυτούς σας. Στην ενότητα αυτή παρέχουμε γενικές πληροφορίες σχετικές με την διαδικτυακή σας ασφάλεια.

 • Πρότυπα και πρακτικές της NN
 • Επαλήθευση ιστοσελίδων
 • Προσωπική ασφάλεια
   

Πρότυπα και πρακτικές της NN

Σε ορισμένες περιπτώσεις η NN ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πώς μπορείτε να διακρίνετε ποια μηνύματα είναι από εμάς και ποια είναι ψευδή;

Όλη η επικοινωνία που θα λάβετε από την NN ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

 • Δε θα σας ζητήσουμε ποτέ να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου.
 • Δεν θα σας ζητήσουμε να μεταβείτε σε εξωτερικές ιστοσελίδες, όπου χρειάζεται να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία εισόδου.
 • Σε όλη την επικοινωνία μας θα απευθυνόμαστε σε εσάς ονομαστικά.
   

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχετε λάβει και ισχυρίζεται ότι είναι από την NN, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 

Επαλήθευση ιστοσελίδων

Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας μέσω ασφαλούς σύνδεσης και πως αυτή η ιστοσελίδα ανήκει πράγματι στην NN. Η ιστοσελίδα της NN είναι ευκρινώς αναγνωρίσιμη και η διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) δεν περιέχει ορθογραφικά λάθη. Για παράδειγμα, το www.nnhellas.gr είναι σωστό, ενώ το www.Nnhellas.gr όχι!

Επαληθεύστε αν η σύνδεση στην ιστοσελίδα Επικοινωνία είναι ασφαλής:

 • Η διεύθυνση ξεκινά με https://

KAI

 • Γίνεται ασφαλής αποστολή και λήψη με κρυπτογράφηση (SSL)

 

Eάν η διεύθυνση ξεκινά με https://, στο παράθυρο της εφαρμογής θα εμφανίζεται ένα λουκέτο, το οποίο είναι ένδειξη της χρήσης έγκυρου πιστοποιητικού. Το εικονίδιο του λουκέτου ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με ποιο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε. Π.χ:

Internet Explorer Internet Explorer

Google Chrome Internet Explorer

Mozilla Firefox Internet Explorer

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο λουκέτου, θα πρέπει να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλείας. Το πιστοποιητικό σας δείχνει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να δείξει το όνομα της NN. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα και η εγκυρότητα είναι σωστή.

Συνεργαζόμαστε με γνωστές αρχές πιστοποίησης, όπως Thawte (Symantec). Για την εξασφάλιση ασφαλούς διαδικτυακής επικοινωνίας και συναλλαγών, χρησιμοποιούμε σύγχρονους αλγόριθμους κρυπτογράφησης και μηχανισμούς επαλήθευσης.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί μια προειδοποίηση στο παράθυρο, λέγοντας πως υπάρχει κάποιο λάθος με το πιστοποιητικό της ιστοσελίδας ή την σύνδεση, παρακαλούμε κλείστε το παράθυρο της ιστοσελίδας και επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την εγκυρότητα της ιστοσελίδας της NN, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Security Certificate Security Certificate

 

Προσωπική ασφάλεια

Προστατεύστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στοιχεία όπως αριθμός λογαριασμού, κωδικός πελάτη, ψηφιακό πιστοποιητικό, κωδικός PIN, κωδικός εισόδου, σημαντικές ημερομηνίες και αριθμός ταυτότητας αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Ποτέ μην γράφετε, και μην αποκαλύπτετε τα στοιχεία αυτά σε τρίτα πρόσωπα ή στην ηλεκτρονική σας αλληλογραφία. Καταστρέψτε έγγραφα που περιέχουν προσωπικές σας πληροφορίες και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύετε σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων. Θυμηθείτε πως η προστασία του κωδικού πελάτη, ψηφιακής υπογραφής, κωδικού εισόδου και άλλα στοιχεία ασφαλείας είναι δική σας ευθύνη.

Προστατεύστε τον προσωπικό σας υπολογιστή

Η διαδικτυακή σας ασφάλεια είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το πόσο ασφαλής είναι ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε. Προστατεύστε τον υπολογιστή σας για να διασφαλίσετε την ασφάλεια του.

 • Αναβαθμίστε τον υπολογιστή σας εγκαθιστώντας την τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού και τα διαθέσιμα πακέτα ασφαλείας. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπετε κακόβουλους χρήστες και κακόβουλο λογισμικό από το να εκμεταλλευτούν γνωστές αδυναμίες στο σύστημα του υπολογιστή σας.
 • Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα για ιούς (antivirus) για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς και την εγκατάσταση κακόβουλων εφαρμογών. Ενημερώνετε τακτικά το πρόγραμμα antivirus με τις τελευταίες διαθέσιμες αναβαθμίσεις.
 • Εγκαταστήστε και ενημερώστε κάποιο πρόγραμμα anti-spyware.
 • Εγκαταστήστε προγράμματα που προέρχονται από ευρέως γνωστούς και αξιόπιστους προμηθευτές.

 

Προσοχή στα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Χρησιμοποιείστε φίλτρα για την αποφυγή λήψης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
 • Μην απαντάτε ποτέ σε μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Ανοίγοντας ένα τέτοιο μήνυμα, ο αποστολέας ενημερώνεται για την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Έτσι, τα μηνύματα spam που λαμβάνετε θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο.
 • Αν τύχει και διαβάσετε ένα τέτοιο μήνυμα, ο γενικός κανόνας που πρέπει να θυμάστε είναι πως είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό!
 • Η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συχνά δημοσιεύει εδώ νέα και οδηγίες για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αποφυγή εξαπάτησής τους μέσω του διαδικτύου.

 

Ρυθμίσεις
Search NN Website