Νομικά - NN Hellas Ασφαλιστική Εταιρεία

Χρήσιμες Πληροφορίες Νομικού Περιεχομένου

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπεύει σε γενική πληροφόρηση και παρέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν σε ατομικά τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, ασφαλιστικά ή ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις και σχετικές υπηρεσίες. Ωστόσο καμία από τις εν λόγω πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόταση προς σύμαψη ασφάλισηςράφων ή ως επενδυτική συμβουλή κάθε είδους. Ερωτήσεις που αφορούν στα ανωτέρω πρέπει να απευθύνονται στις ανά κύκλο εργασιών επιχειρηματικές μονάδες ή/και εταιρίες της  NN Hellas. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, τα υλικά και τις πληροφορίες που περιέχονται, προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες (Linked Internet Sites)

H NN Hellas αποτελείται από δύο εταιρίες που λειτουργούν η κάθε μία με τη δική της επωνυμία. Η ΝΝ Hellas  έχει τη δική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και hyperlinks σχετικά με τις εταιρίες, τις επιχειρηματικές μονάδες και τα προϊόντα της. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες στα hyperlinks ή στις αναφερόμενες σε αυτά ιστοσελίδες δεν έχουν ούτε ερευνηθεί, ούτε αναλυθεί από την NN Hellas. Η ΝΝ Hellas δεν εκπροσωπεί τις εταιρίες ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων οι ιστοσελίδες είναι συνδεδεμένες με τη δική της ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα, την ευστοχία ή την πληρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές. Σε καμία περίπτωση η ΝΝ Hellas ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή συμβούλους της δεν υπέχει ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο website των άλλων εταιριών, ή των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τα προϊόντα τους ή σε άλλα hyperlinks ή σε συνδεδεμένα websites. Η σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες δημιουργείται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης και δεν υποδηλώνει ότι η ΝΝ Hellas εγκρίνει τις ιστοσελίδες, τα προϊόντα και υπηρεσίες που περιγράφουν. Η πρόσβαση και χρήση άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων, μέσω της ιστοσελίδας της ΝΝ Hellas, γίνεται με δική σας ευθύνη, ενώ η NN Hellas δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απορρέουσα από αυτές. H NN Hellas διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποιοδήποτε link ή συνδεδεμένο πρόγραμμα οποτεδήποτε. Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει συμμόρφωση με τις οδηγίες του εκάστοτε ιδιοκτήτη που έχουν τεθεί σε οποιοδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη ή συνδεδεμένη με την παρούσα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας της NN Hellas, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της NN Hellas. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στις εταιρίες της NN Hellas. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σήμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της δικαιούχου εταιρίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 3471/2006 και κανονιστική πράξη ΑΠΔΠΧ 122/2001), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το Νόμο και μόνο αρμόδιες αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

H NN Hellas ενημερώνει τους ασφαλισμένους πελάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της μπορεί να ηχογραφούνται, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: - Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εµπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, με προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του ασφαλισμένου πελάτη που ηχογραφείται. Η εν λόγω ηχογράφηση (καταγραμμένη επικοινωνία) θα απαλείφεται το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία η συναλλαγή μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα ηχογραφείται. Κάθε ασφαλισμένος πελάτης της ΝΝ Hellas δικαιούται να έχει απεριόριστη πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η της ΝΝ Ηellas δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών- στη ηλεκτρονική διεύθυνση CustomerContactCentre@nnhellas.gr. Αποζημίωση Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, είτε πρόκειται για διοικητική διαφορά, είτε για αστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε την NN Hellas στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης από παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το site, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα και links σε άλλα sites, παρέχονται όπως είναι και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, πληρότητα και χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου που διατίθεται σε αυτό το site.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών πληροφοριών. Καμία τροποποίηση των πληροφοριών της συγκεκριμένης σελίδας δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω πληροφόρησης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ρυθμίσεις
Search NN Website