Γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας  στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (αγγλ. Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”), στο εξής Κανονισμός SFDR, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνουν κινδύνους ή ευκαιρίες βιωσιμότητας, ήτοι ευκαιρίες ή κινδύνους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης (αγγλ. Environmental, Social and Governance, “ESG”) στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ο Κανονισμός εισάγει ένα σύστημα κατηγοριοποίησης με νέες απαιτήσεις διαφάνειας για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η ΝΝ Hellas υπάγεται στο αντικείμενο του Κανονισμού SFDR.
Ο Κανονισμός SFDR εξασφαλίζει ότι η NN Hellas και αντίστοιχοι χρηματοοικονομκοί οργανισμοί δημοσιεύουν την προσέγγισή τους προς τις ευκαιρίες και τους κινδύνους βιωσιμότητας, και εμείς υποστηρίζουμε αυτό τον σκοπό. Αποτέλεσμα του Κανονισμού SFDR θα είναι η διαφάνεια μέσω παροχής πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας και στα έντυπα συγκεκριμένων προϊόντων, ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων από τους πελάτες, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους ως προς τους κινδύνους ESG, αλλά  και τη βιωσιμότητα στους επενδυτικούς σκοπούς.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Κανονισμού SFDR έχει οριστεί από την 10 Μαρτίου 2021 έως τα τέλη του 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνδεση με άλλους κανονισμούς χρηματοπιστωτικής βιωσιμότητας. Η NN Hellas θα συνεχίσει να εφαρμόζει νέες απαιτήσεις διαφάνειας στα επόμενα χρόνια. Η NN Hellas έχει επικαιροποιήσει τις σχετικές ενημερώσεις στην ιστοσελίδα  της και στα έντυπα των προϊόντων της, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με τις νομικές απαιτήσεις έως την 10 Μαρτίου 2021. Οι επικαιροποιήσεις έχουν γίνει με βάση τις νομικές απαιτήσεις που προβλέπονται σε πρώτο επίπεδο από το κείμενο του Κανονισμού SFDR (1o νομοθετικό επίπεδο). Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζονται με την εκτεταμένη και αναλυτική νομοθεσία που αναμένεται να εκδοθεί σε σχέση με τον Κανονισμό SFDR σε δεύτερο χρόνο (2o νομοθετικό επίπεδο) και για αυτό τον λόγο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε έντυπα προϊόντων, έντυπα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας ή τυχόν άλλα έντυπα. Η NN Hellas θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τo 2o νομοθετικό επίπεδο του Κανονισμού SFDR και θα προχωρήσει στην εφαρμογή του, όταν αυτό θα εκδοθεί και θα είναι εφαρμοστέο.

Αυτή η σελίδα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας ως προς τον Κανονισμό SFDR και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ειδικότερα, περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

• Πολιτικές Κινδύνου Βιωσιμότητας,
• Δυσμενείς Επιπτώσεις στη Βιωσιμότητα,
• Τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτική Αμοιβών μας ενσωματώνει τους κινδύνους βιωσιμότητας και
• Τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα μας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR.


Πολιτικές κινδύνου αειφορίας
Η NN Hellas εφαρμόζει την πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης του Ομίλου NN (η «πολιτική πλαίσιο ΥΕ»), που υποστηρίζει τη «συστηματική ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (αγγλ. Environmental, Social and Governance, « ESG ») στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων όσο και των ευκαιριών». Αυτό βοηθά στη λήψη καλύτερα ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων και στη βελτιστοποίηση του προφίλ κινδύνου / απόδοσης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, καθώς και στο να αντικατοπτρίζονται οι αξίες της NN στην επενδυτική διαδικασία και στην καλύτερη ευθυγράμμιση των εργασιών μας με τους ευρύτερους στόχους και τις προσδοκίες της κοινωνίας σχετικά με τη βιωσιμότητα.
Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ ισχύει για τις επενδύσεις για λογαριασμό της ΝΝ και για κάποιες από τις υποκείμενες επενδύσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ.
Ο Όμιλος NN έχει ορίσει τον κίνδυνο ESG ως «τον κίνδυνο που συνδέεται άμεσα/έμμεσα με παραβιάσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και κανόνων» και τον επενδυτικό κίνδυνο ESG ως «Κίνδυνο όπου οι παράγοντες ESG σε σχέση με επενδύσεις ή / και επενδυτικές προτάσεις δεν είναι επαρκώς κατανοητοί ή αναγνωρισμένοι, οδηγώντας σε απώλεια αξίας περιουσιακών στοιχείων ή χαμένες ευκαιρίες επένδυσης».
Στη συνέχεια, περιγράφουμε πώς εφαρμόζεται η πολιτική πλαίσιο ΥΕ στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της NN, καθώς και στους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.
Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ απαιτεί να καθιερώσουμε μια διαδικασία για τη συστηματική ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις. Εν συντομία το κάνουμε εφαρμόζοντας μια σειρά στρατηγικών Υπεύθυνων Επενδύσεων («ΥΕ»):
• Εφαρμόζοντας κριτήρια ΥΕ που βασίζονται σε κανόνες της NN, εξαιρώντας τις επενδύσεις σε ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή εταιρείες.
• Ενσωματώνοντας, κατά περίπτωση, σημαντικούς κινδύνους και ευκαιριες ESG στην έρευνα και την ανάλυση των επενδύσεων.
• Ασκώντας ενεργά τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής.
• Εφαρμόζοντας εξαιρέσεις (ως έσχατη λύση).
Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ καθορίζει κριτήρια ΥΕ βάσει κανόνων μέσω των οποίων αποκλείονται οι επενδύσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται σε ορισμένες δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:
• Ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση ή εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων.
• Η αμφιλεγόμενη προμήθεια όπλων.
• Παραγωγή καπνού.
• Εξόρυξη θερμικού άνθρακα.
• Εταιρείες που παραβιάζουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και
• Χώρες που υπόκεινται σε εθνικό επίπεδο κυρώσεις εμπάργκου όπλων.
Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN που διαχειρίζονται υποκείμενες επενδύσεις σύμφωνα με εντολή διακριτικής ευχέρειας, εφαρμόζουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με το καθήκον πίστης και την εντολή που έχουμε παράσχει. Επίσης εφαρμόζουν τον Κατάλογο Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της, όπως περιγράφεται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ.
Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN, που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, θα εφαρμόσουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις πίστης προς το αμοιβαίο κεφάλαιο και τις επενδυτικές οδηγίες του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN θα εφαρμόσουν τον Κατάλογο Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της NN, όπως περιγράφεται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ. Εάν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται από το ενημερωτικό δελτίο του να αναπαράγει τη σύνθεση  δεικτών (δηλαδή, παθητικά διαχειριζόμενα προϊόντα όπως τα ETFs και  δείκτες κεφαλαίων), θα διασφαλίσουμε ότι η σωρευτική στάθμιση των εκδοτών για τους οποίους υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη χρηματοδότησή τους, δεν είναι περισσότερο από το 5% του σχετικού κεφαλαίου ή του δείκτη.

Δεν εξετάσαμε την πολιτική πλαίσιο ΥΕ κατά την επιλογή ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση των υποκείμενων επενδύσεων. Οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική πλαίσιο ΥΕ της NN, επειδή συμμετέχουν πολλοί επενδυτές. Επίσης, ο Κατάλογος Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της NN δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον ίδιο λόγο.
Για αυτά τα κεφάλαια, θα παρακολουθούμε τη σύνθεσή τους και θα ζητούμε από αυτούς τους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων και τους καταλόγους εξαιρέσεων που εφαρμόζουν και, εάν δεν είναι διαθέσιμα, θα εφαρμόσουμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου.
Η πιο πάνω πληροφόρηση βασίζεται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες έως και σήμερα, και επίσης σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τρίτα μέρη δεν μας έχουν παράσχει (επαρκείς) πληροφορίες, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη λήψη αυτών των πληροφοριών. Όταν στο μέλλον καταστούν διαθέσιμες περισσότερες (επαρκείς) πληροφορίες, θα τροποποιήσουμε τις γνωστοποιήσεις μας για να το αντικατοπτρίσουμε.


Σύμφωνα με τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η NN Hellas υποχρεούται να γνωστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα κατά τη λήψη  επενδυτικών αποφάσεων.
Λαμβάνουμε υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και στους παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης  εφαρμόζοντας την  πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης του Ομίλου NN («πολιτική πλαίσιο ΥΕ»). Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ υποστηρίζει «τη συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης (αγγλ. Environmental, Social and Governance, « ESG ») στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων όσο και των ευκαιριών.»
Εκτός από τις στρατηγικές που περιγράφονται σχετικά με την ενσωμάτωση του κινδύνου βιωσιμότητας, αυτό υποδηλώνει την ενσωμάτωση σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών ESG στην έρευνα και στην ανάλυση των επενδύσεων, καθώς και συνεπή επίδειξη και τεκμηρίωση της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG σε κάθε μεμονωμένη ανάλυση των επενδύσεων. Τα κριτήρια ΥΕ που βασίζονται στους κανόνες ΝΝ, οι σχετικοί νόμοι, οι αξίες της ΝΝ και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές. Προς το παρόν, η ευθυγράμμιση με τον στόχο -1,5℃ της συμφωνίας του Παρισιού δεν έχει ακόμη συμπεριληφθεί σε επίσημη πολιτική για τις υποκείμενες σε ασφαλιστικά προϊόντα επενδύσεις. Ωστόσο, ο Όμιλος NN  έκανε τα πρώτα του βήματα σε σχέση με τις επενδύσεις στο όνομα και για λογαριασμό του.
Αναγνωρίζουμε ότι η πλήρης εξέταση της αρχής των δυσμενών επιπτώσεων είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα όπου συνεχίζουμε να κάνουμε βελτιώσεις. Σκοπεύουμε να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίπτωση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων όταν τεθούν σε ισχύ οι απαιτήσεις 2ου νομοθετικού επιπέδου  του Κανονισμού SFDR. Στη συνέχεια, περιγράφουμε πώς εφαρμόζεται η πολιτική πλαίσιο ΥΕ στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της NN, καθώς και στους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με την πολιτική πλαίσιο ΥΕ, καθοδηγούμε τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων μας να εφαρμόσει μια σειρά στρατηγικών Υπεύθυνων Επενδύσεων («YE») για να εξετάσει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις όπως ορίζονται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια ΥΕ που βασίζονται σε κανόνες NN, ανατρέξτε στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ (https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment/sustainable-finance-regulation.htm).
Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN, που διαχειρίζονται  ΟΣΕΚΑ, θα εφαρμόσουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις πίστης του αμοιβαίου κεφαλαίου και τις επενδυτικές οδηγίες του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Δεν εξετάσαμε την πολιτική  πλαίσιο ΥΕ κατά την επιλογή ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση υποκείμενων σε ασφαλιστικά προϊόντα επενδύσεων. Οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική πλαίσιο ΥΕ της NN, επειδή συμμετέχουν πολλοί επενδυτές. Επίσης, ο Κατάλογος Εξαιρούμενων Δραστηριοτήτων της NN δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον ίδιο λόγο.
Για αυτά τα κεφάλαια, θα παρακολουθούμε τη σύνθεση τους και θα ζητούμε από αυτούς τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων και τους καταλόγους εξαιρέσεων που εφαρμόζουν και, εάν δεν είναι διαθέσιμα, θα εφαρμόζουμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου.
Η πιο πάνω πληροφόρηση βασίζεται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, και επίσης σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τρίτα μέρη δεν μας έχουν παράσχει (επαρκείς) πληροφορίες, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη λήψη αυτών των πληροφοριών. Όταν στο μέλλον καταστούν διαθέσιμες περισσότερες (επαρκείς) πληροφορίες, θα τροποποιήσουμε τις γνωστοποιήσεις μας για να το αντικατοπτρίσουμε.


Στην NN Hellas εφαρμόζουμε την Πολιτική Αποδοχών και Παροχών η οποία έχει σχεδιαστεί  σύμφωνα με το Πλαίσιο Αποδοχών του ΝΝ Group  (το «Πλαίσιο Αποδοχών»). Το Πλαίσιο Αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένο με την εταιρική στρατηγική του ΝΝ Group, τους στόχους, τις αξίες και τις αποφάσεις για την ανάληψη κινδύνου, και υποστηρίζει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Με βάση το Πλαίσιο Αποδοχών, η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης βασίζεται σε έναν αριθμό οικονομικών και μη οικονομικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί εστιάζουν στην ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου όπως και στην ισορροπημένη ανάληψή του. Αυτό καλύπτει όλους τους κινδύνους, όπως περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο παρακάτω link: https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment/sustainable-finance-regulation.htm


Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών προϊόντων βάσει του SFDR
Σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, στην προσυμβατική ενημέρωση των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας σε επενδυτικές αποφάσεις και πώς ταξινομούμε κάθε προϊόν, όπως περιγράφεται στο SFDR. Οι ταξινομήσεις προϊόντων βοηθούν τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν εάν ένα προϊόν:
• Προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά
• Έχει βιώσιμο επενδυτικό στόχο
• Δεν κάνει κανένα από τα παραπάνω.
Αυτές οι γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται στην προσυμβατική ενημέρωση των προϊόντων και σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

 

 

 

 

Αναρτήθηκε: 10/03/2021

Ρυθμίσεις
Search NN Website