Γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας  στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”), στο εξής Κανονισμός SFDR, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνουν κινδύνους ή ευκαιρίες αειφορίας, ήτοι ευκαιρίες ή κινδύνους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, “ESG”) στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ο Κανονισμός εισάγει ένα σύστημα κατηγοριοποίησης με νέες απαιτήσεις διαφάνειας για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η ΝΝ Hellas υπάγεται στο αντικείμενο του Κανονισμού SFDR.

Ο Κανονισμός SFDR εξασφαλίζει ότι η NN Hellas και αντίστοιχοι χρηματοοικονομκοί οργανισμοί δημοσιεύουν την προσέγγισή τους προς τις ευκαιρίες και τους κινδύνους αειφορίας, και εμείς υποστηρίζουμε αυτό τον σκοπό. Αποτέλεσμα του Κανονισμού SFDR θα είναι η διαφάνεια μέσω παροχής πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας και στα έντυπα συγκεκριμένων προϊόντων, ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων από τους πελάτες, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους ως προς τους κινδύνους ESG, αλλά και την αειφορία στους επενδυτικούς σκοπούς.

Αυτή η σελίδα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας ως προς τον Κανονισμό SFDR και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ειδικότερα, περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • τις Πολιτικές Κινδύνων Αειφορίας,
 • τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην Αειφορία,
 • τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτική Αμοιβών μας ενσωματώνει τους κινδύνους αειφορίας και
 • τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα μας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR.


Πολιτικές Κινδύνων Αειφορίας

Η NN Hellas εφαρμόζει την Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN (η «Πολιτική πλαίσιο ΥΕ»), που υποστηρίζει τη «συστηματική ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, « ESG ») στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων όσο και των ευκαιριών». Αυτό βοηθά στη λήψη καλύτερα ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων και στη βελτιστοποίηση του προφίλ κινδύνου / απόδοσης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, καθώς και στο να αντικατοπτρίζονται οι αξίες της NN στην επενδυτική διαδικασία και στην καλύτερη ευθυγράμμιση των εργασιών μας με τους ευρύτερους στόχους και τις προσδοκίες της κοινωνίας σχετικά με την αειφορία.

Η Πολιτική πλαίσιο ΥΕ ισχύει για τις επενδύσεις για λογαριασμό της ΝΝ και για κάποιες από τις υποκείμενες επενδύσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται στην Πολιτική πλαίσιο ΥΕ.

Ο Όμιλος NN έχει ορίσει τον κίνδυνο ESG ως «τον κίνδυνο που συνδέεται άμεσα/έμμεσα με παραβιάσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και κανόνων» και τον επενδυτικό κίνδυνο ESG ως «Κίνδυνο όπου οι παράγοντες ESG σε σχέση με επενδύσεις ή / και επενδυτικές προτάσεις δεν είναι επαρκώς κατανοητοί ή αναγνωρισμένοι, οδηγώντας σε απώλεια αξίας περιουσιακών στοιχείων ή χαμένες ευκαιρίες επένδυσης».
Στη συνέχεια, περιγράφουμε πώς εφαρμόζεται η Πολιτική πλαίσιο ΥΕ στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της NN, καθώς και στους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Η Πολιτική πλαίσιο ΥΕ απαιτεί να καθιερώσουμε μια διαδικασία για τη συστηματική ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις. Εν συντομία το κάνουμε εφαρμόζοντας μια σειρά στρατηγικών Υπεύθυνων Επενδύσεων («ΥΕ»):

 • Εφαρμόζοντας κριτήρια ΥΕ που βασίζονται σε κανόνες της NN, αποκλείοντας τις επενδύσεις σε ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή εταιρείες.
 • Ενσωματώνοντας, κατά περίπτωση, σημαντικούς κινδύνους και ευκαιρίες ESG στην έρευνα και την ανάλυση των επενδύσεων.
 • Ασκώντας ενεργά τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής.
 • Εφαρμόζοντας εξαιρέσεις (ως έσχατη λύση).

Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ καθορίζει κριτήρια ΥΕ βάσει κανόνων μέσω των οποίων αποκλείονται οι επενδύσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται σε ορισμένες δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση ή εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων.
 • Η αμφιλεγόμενη προμήθεια όπλων.
 • Παραγωγή καπνού.
 • Εξόρυξη θερμικού άνθρακα.
 • Εταιρείες που παραβιάζουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και
 • Χώρες που υπόκεινται σε εθνικό επίπεδο κυρώσεις εμπάργκο όπλων.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN που διαχειρίζονται υποκείμενες επενδύσεις σύμφωνα με εντολή διακριτικής ευχέρειας, εφαρμόζουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με το καθήκον πίστης και την εντολή που έχουμε παράσχει. Επίσης εφαρμόζουν τον Κατάλογο Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της, όπως περιγράφεται στην Πολιτική πλαίσιο ΥΕ.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN, που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, θα εφαρμόσουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις πίστης προς το αμοιβαίο κεφάλαιο και τις επενδυτικές οδηγίες του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN θα εφαρμόσουν τον Κατάλογο Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της NN, όπως περιγράφεται στην Πολιτική πλαίσιο ΥΕ. Εάν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται από το ενημερωτικό δελτίο του να αναπαράγει τη σύνθεση  δεικτών (δηλαδή, παθητικά διαχειριζόμενα προϊόντα όπως τα ETFs και  δείκτες κεφαλαίων), θα διασφαλίσουμε ότι η σωρευτική στάθμιση των εκδοτών για τους οποίους υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη χρηματοδότησή τους, δεν είναι περισσότερο από το 5% του σχετικού κεφαλαίου ή του δείκτη.

Δεν εξετάσαμε την Πολιτική πλαίσιο ΥΕ κατά την επιλογή ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση των υποκείμενων επενδύσεων. Οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εφαρμόσουν την Πολιτική πλαίσιο ΥΕ της NN, επειδή συμμετέχουν πολλοί επενδυτές. Επίσης, ο Κατάλογος Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της NN δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον ίδιο λόγο.
Για αυτά τα κεφάλαια, θα παρακολουθούμε τη σύνθεσή τους και θα ζητούμε από αυτούς τους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων και τους καταλόγους επενδυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν και, εάν δεν είναι διαθέσιμα, θα εφαρμόσουμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου.

Η πιο πάνω πληροφόρηση βασίζεται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες έως και σήμερα, και επίσης σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τρίτα μέρη δεν μας έχουν παράσχει (επαρκείς) πληροφορίες, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη λήψη αυτών των πληροφοριών. Όταν στο μέλλον καταστούν διαθέσιμες περισσότερες (επαρκείς) πληροφορίες, θα τροποποιήσουμε τις γνωστοποιήσεις μας για να το αντικατοπτρίσουμε.

Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία

Tην Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία της NN Hellas μπορείτε να την βρείτε εδώ.


Πολιτική Αμοιβών

Στην NN Hellas εφαρμόζουμε την Πολιτική Αποδοχών και Παροχών η οποία έχει σχεδιαστεί  σύμφωνα με το Πλαίσιο Αποδοχών του ΝΝ Group  (το «Πλαίσιο Αποδοχών»). Το Πλαίσιο Αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένο με την εταιρική στρατηγική του ΝΝ Group, τους στόχους, τις αξίες και τις αποφάσεις για την ανάληψη κινδύνου, και υποστηρίζει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Με βάση το Πλαίσιο Αποδοχών, η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης βασίζεται σε έναν αριθμό οικονομικών και μη οικονομικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί εστιάζουν στην ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου όπως και στην ισορροπημένη ανάληψή του. Αυτό καλύπτει όλους τους κινδύνους, όπως περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο παρακάτω link: https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment/sustainable-finance-regulation.htm


Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών προϊόντων βάσει του SFDR

Σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, στην προσυμβατική ενημέρωση των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων αειφορίας σε επενδυτικές αποφάσεις και πώς ταξινομούμε κάθε προϊόν, όπως περιγράφεται στο SFDR. Οι ταξινομήσεις προϊόντων βοηθούν τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν εάν ένα προϊόν:

 • Προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά
 • Έχει βιώσιμο επενδυτικό στόχο
 • Δεν κάνει κανένα από τα παραπάνω.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται στην προσυμβατική ενημέρωση των προϊόντων και σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Αναρτήθηκε: 10/03/2021

Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2024

Ρυθμίσεις
Search NN Website