Ρυθμίσεις

Στην ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ διαχειριζόμαστε δέκα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων και μπορούν να ικανοποιήσουν την πλειονότητα των αναγκών των πελατών μας. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε Α/Κ: Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μικτά και Μετοχικά. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική διασπορά των προϊόντων μας είναι ευρεία, εστιάζοντας κυρίως στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στην παγκόσμια αγορά, με έμφαση στις ΗΠΑ.

Μετοχικά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια, ιδανικά για επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, όχι μικρότερο των 3 ετών, οι οποίοι παράλληλα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο, ευελπιστώντας σε υψηλές δυνητικά αποδόσεις, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών. Συγκεκριμένα τα μετοχικά Α/Κ της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι τα εξής: NN Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, NN Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, NN Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών και NN Ευρωπαϊκό Μετοχικό.

Με ενδιαφέρει

Ομολογιακά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε τέσσερα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία απευθύνονται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα συνήθως από ένα έως δύο χρόνια, με μέτρια ανοχή στις διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίοι προτιμούν χαμηλότερη μεταβλητότητα, σε σχέση με τις μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι ότι οι προσδοκώμενες αποδόσεις είναι συνήθως μικρότερες. Συγκεκριμένα τα ομολογιακά Α/Κ της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι τα εξής: NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων, NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων, NN Ομολόγων U.S. Δολαριακό και NN Ελληνικών Ομολόγων. 

Με ενδιαφέρει

Χρηματαγοράς

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διαχειριζόμαστε το NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο, επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν να αναλάβουν τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο, αποδεχόμενοι ότι συμμετέχουν σε μία αγορά με αρνητικά ονομαστικά επιτόκια.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website