Ρυθμίσεις

Στην ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ διαχειριζόμαστε δώδεκα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων και μπορούν να ικανοποιήσουν την πλειονότητα των αναγκών των πελατών μας. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε Α/Κ: Χρηματαγοράς, Ομολογιακά, Μικτά, Μετοχικά και Μετοχικά Fund of Funds. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική διασπορά των προϊόντων μας είναι ευρεία, εστιάζοντας κυρίως στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στις αναδυόμενες αγορές BRIC, αλλά και στην παγκόσμια αγορά, με έμφαση στις ΗΠΑ.

Μετοχικά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε τέσσερα αμοιβαία κεφάλαια, ιδανικά για επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, όχι μικρότερο των 3 ετών, οι οποίοι παράλληλα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο, ευελπιστώντας σε υψηλές δυνητικά αποδόσεις, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών. Συγκεκριμένα τα μετοχικά Α/Κ της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι τα εξής: NN Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, NN Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, NN Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών, NN Μετοχικό Αναδυόμενων Αγορών και NN Ευρωπαϊκό Μετοχικό.

Με ενδιαφέρει

Ομολογιακά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε τέσσερα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία απευθύνονται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα συνήθως από ένα έως δύο χρόνια, με μέτρια ανοχή στις διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίοι προτιμούν χαμηλότερη μεταβλητότητα, σε σχέση με τις μετοχικές αγορές, αποδεχόμενοι ότι οι προσδοκώμενες αποδόσεις είναι συνήθως μικρότερες. Συγκεκριμένα τα ομολογιακά Α/Κ της NN Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι τα εξής: NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων, NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων, NN Ομολόγων U.S. Δολαριακό και NN Ελληνικών Ομολόγων. 

Με ενδιαφέρει

Μικτά

Στην κατηγορία αυτή διαχειριζόμαστε το Α/Κ NN Ευρωπαϊκό Μικτό, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο, ευελπιστώντας σε υψηλές αποδόσεις, μέσω της επένδυσης σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, μετοχών, ομολόγων και μέσων χρηματαγοράς. 

Με ενδιαφέρει

Χρηματαγοράς

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διαχειριζόμαστε το NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο, επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν να αναλάβουν τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο, αποδεχόμενοι ότι συμμετέχουν σε μία αγορά με αρνητικά ονομαστικά επιτόκια.

Με ενδιαφέρει

Μετοχικά Fund of Funds

Στη συγκεκριμένη κατηγορία διαθέτουμε το αμοιβαίο κεφάλαιο NN Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών. Τα προϊόν αυτό απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, όχι μικρότερο των 3 ετών, οι οποίοι  έχουν υψηλή ανοχή στον κίνδυνο και αποσκοπούν σε υψηλές δυνητικά αποδόσεις, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου από funds αναγνωρισμένων επενδυτικών οίκων.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website