Ενημέρωση πελατών (οδηγία FATCA)

Η «Πράξη Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) αποτελεί ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. που απαιτεί από τα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (FFIs) να αναφέρουν στην αρμόδια αμερικάνικη φορολογική υπηρεσία (IRS) τους πελάτες που εμπίπτουν στον ορισμό «U.S. Persons» - όπως ορίζεται από τις φορολογικές αρχές των Η.Π.Α. Η NN Hellas εμπίπτει στον ορισμό του αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (FFI) και επομένως έχει συμμορφωθεί με την FATCA από την 1η Ιουλίου 2014. Κατόπιν της ημερομηνίας αυτής, η NN Hellas διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να μην αποδεχθεί αίτηση ασφάλισης ή εντολή για συναλλαγή ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων που πηγάζουν από ασφαλιστήριο το οποίο εμπίπτει στο σκοπό της FATCA εφόσον η αίτηση ασφάλισης/εντολή/εκπλήρωση υποχρέωσης οδηγεί σε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της FATCA ή κάθε άλλης νομοθεσίας ή διακρατικής συμφωνίας σχετικής με την FATCA.

Οι πελάτες που είναι «U.S. Persons» ή ενδέχεται να έχουν τις ενδείξεις «U.S. Persons» πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση Πελατών της NN Hellas ή με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο, ώστε να ενημερωθούν για τα απαραίτητα έντυπα/έγγραφα που ενδέχεται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την FATCA, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.irs.gov.

Ρυθμίσεις
Search NN Website