Ρυθμίσεις

Διαδικτυακή γνωστοποίηση για το προϊόν NN Accelerator+, σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

 

A. Περίληψη

Το NN Accelerator+ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν που συνδέεται με πολλαπλές επενδυτικές επιλογές και προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά (“Π/Κ”) χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 Γνωστοποιήσεων Αειφoρίας στον τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation, στο εξής Κανονισμός SFDR) υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Ο τελικός επενδυτής επενδύει σε τουλάχιστον μία επενδυτική επιλογή από τον κατάλογο επενδυτικών επιλογών που παρατίθεται παρακάτω, τα οποία ταξινομούνται ως προϊόντα του Άρθρου 8 σύμφωνα με τoν Κανονισμό Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (SFDR):
  • NN Hellas Balanced Multifund Strategy
  • NN Hellas Appreciation Multifund Strategy
  • NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy
  • NN Hellas Global Equities Multifund Strategy
 • Και ταυτόχρονα κατέχει τουλάχιστον μία από αυτές τις επιλογές κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης του προϊόντος NN Accelerator+.

Το NN Accelerator+ περιέχει επίσης υποκείμενες επενδυτικές επιλογές, οι οποίες δεν ενσωματώνουν την αειφορία στην επενδυτική διαδικασία και, ως εκ τούτου, ταξινομούνται ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα Άρθρου 6 σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR και οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

 • NN Hellas Conservative Multifund Strategy
 • NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - Passive
 • NN Hellas Global Equities Multifund Strategy – Passive
 • NN Hellas Greek Equities Multifund Strategy
 • NN Hellas Money Market Multifund Strategy

Παρά το γεγονός ότι οι επενδυτικές επιλογές που έχουν ταξινομηθεί ως Άρθρο 8, σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, δεσμεύονται για ένα ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων, δεν έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού SFDR και οι υποκείμενες επενδύσεις του NN Accelerator+ δε λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Οι παρακάτω επενδυτικές επιλογές που ταξινομούνται ως Άρθρο 8 σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, δεσμεύονται σε ένα ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων ως εξής:

 • NN Hellas Appreciation Multifund Strategy - 10%
 • NN Hellas Balanced Multifund Strategy - 10%
 • NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - 5%
 • NN Hellas Global Equities Multifund Strategy - 15%

To NN Accelerator+ στοχεύει να πραγματοποιήσει εν μέρει αειφόρες επενδύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι δε θα προκληθούν σημαντικές βλάβες στους περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς στόχους. Τα υποκείμενα κεφάλαια με επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σε βιώσιμες λύσεις για την κλιματική αλλαγή, αξιολογούνται κατά την αρχική διαλογή των υποκείμενων επενδύσεων στην διαδικασία ενσωμάτωσης, στην καταγραφή των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στην αειφορία, στη συνεχή παρακολούθηση των υποκείμενων επενδύσεων και στις ενέργειες περιορισμού. 

Η ΝΝ Hellas εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στις επενδυτικές επιλογές των χρηματοπιστωτικών προϊόντων μέσω συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών. Ο βαθμός και ο τρόπος, με τον οποίο οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στην αειφορία λαμβάνονται υπόψη, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή της στρατηγικής του, τη σχέση κινδύνου και απόδοσης κινδύνου, την κατηγορία των στοιχείων ενεργητικού, το διαχειριστή και τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων είναι κοινός για όλες τις επενδυτικές επιλογές, ωστόσο η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετίζεται με την εκάστοτε επενδυτική επιλογή και ευθυγραμμίζεται με τις αειφόρες επενδύσεις που στοχεύει να πραγματοποιήσει.

Η NN Hellas εφαρμόζει την Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ) του Ομίλου NN, η οποία είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ) περικλείει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG»), συμπεριλαμβανομένων της συμφωνίας του ΟΗΕ, των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNGPs) και τις Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Με βάση αυτά τα πρότυπα, η Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ) περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται στην επενδυτική διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων της ΝΝ εδώ.

Τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιλαμβάνουν τις δεσμευτικές εκτιμήσεις ενός ευρέως φάσματος παραγόντων ESG. Το NN Accelerator+ αποτελείται από επενδυτικές επιλογές με υποκείμενες επενδύσεις που συγκαταλέγονται αλλά δεν περιορίζονται στη θεματική περιοχή των λύσεων για την κλιματική αλλαγή, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροδότησης, βιώσιμες κατασκευές, βιώσιμες τροφές και νερό, βιώσιμη μεταφορά.

Όσον αφορά την επενδυτική στρατηγική, το NN Accelerator+ προσφέρει διαφορετικές επενδυτικές επιλογές, που μπορούν να συνδυαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επενδυτών. Κάθε επενδυτική επιλογή ακολουθεί ξεχωριστή επενδυτική στρατηγική αναφορικά με την επιλογή των υποκειμένων κεφαλαίων.

Οι στρατηγικές που ακολουθούνται από τις επενδυτικές επιλογές είναι:

 • NN Hellas Conservative Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 80% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις παγκόσμιες αγορές κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων και σε μέσα χρηματαγοράς, και σε ποσοστό έως 20% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε παγκόσμιες μετοχές.
 • NN Hellas Balanced Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 50% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις παγκόσμιες αγορές κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων και σε μέσα χρηματαγοράς, και σε ποσοστό έως 50% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε παγκόσμιες μετοχές.
 • NN Hellas Appreciation Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 10% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις παγκόσμιες αγορές κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων και σε μέσα χρηματαγοράς, και σε ποσοστό έως 90% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε παγκόσμιες μετοχές. H NN Hellas Appreciation Multifund Strategy στοχεύει στη διατήρηση μιας σταθερής κατανομής μετοχών και σταθερών αποδόσεων σε αναλογία 90%-10%.
 • NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως ενεργητικής διαχείρισης, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές ομολόγων και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς.
 • NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - Passive επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης που επενδύουν στις διεθνείς αγορές ομολόγων και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς.
 • NN Hellas Global Equities Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως ενεργητικής διαχείρισης, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές μετοχών και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς.
 • NN Hellas Global Equities Multifund StrategyPassive επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές μετοχών και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς.
 • NN Hellas Greek Equities Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως ενεργητικής διαχείρισης, που επενδύουν στο ελληνικό χρηματιστήριο και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς.
 • NN Hellas Money Market Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (0%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς, Ομολογιακών βραχυπρόθεσμης διάρκειας ενεργητικής διαχείρισης και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις.

Η στρατηγική πρόθεση των υπό το Άρθρο 8 (SFDR) επενδυτικών επιλογών του NN Accelerator+ είναι να διατηρήσουν το επίπεδο δέσμευσης ως προς τη αειφορία, ανεξαρτήτως των επιμέρους επενδύσεων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί σημαντική απόκλιση από τα προβλεπόμενα κριτήρια απόδοσης και βιωσιμότητας (όπως το ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων στη διάρκεια ζωής του προϊόντος), τότε η ΝΝ Hellas θα προβεί σε αντικατάσταση των υποκείμενων επενδύσεων των επενδυτικών επιλογών για να παραμείνει συνεπής με τις σχετικές δεσμεύσεις βιωσιμότητας.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το ΝΝ Accelerator+ είναι διττή, ποσοτική και ποιοτική. Εξετάζουμε τα αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων σε ποιοτικό επίπεδο, ώστε να εντοπίσουμε τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών επιλογών και κατ’ επέκταση του προϊόντος ΝΝ Accelerator+. Τα δεδομένα των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, που συλλέγονται από τους εκάστοτε διαχειριστές τους, εισέρχονται σε κεντρική πλατφόρμα, προκειμένου να συναθροιστούν σε επίπεδο επενδυτικής επιλογής. Σε κάθε υποκείμενο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδίδεται συντελεστής βαρύτητας, ανάλογα με τη συνεισφορά του στην επενδυτική επιλογή. όλες οι παράμετροι υπολογίζονται σε επίπεδο επενδυτικής επιλογής, μέσω χρήσης του μηχανισμού του σταθμισμένου μέσου για την εκτίμηση του ποσοστού ευθυγράμμισής της με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR.

Επί του παρόντος και λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων, η ΝΝ Hellas βασίζεται σε πηγές δεδομένων αλλά και μεθοδολογίες άντλησης δεδομένων από εξωτερικούς παρόχους. Τα δεδομένα κυρίως συλλέγονται από επικυρωμένο υλικό, όπως ετήσιες εκθέσεις, ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και από συγκεκριμένα πεδία δεδομένων του Ευρωπαϊκού προτύπου (EET) για τα δεδομένα των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG»). Τα δεδομένα αυτά έχουν αξιολογηθεί για την πληρότητα ως προς τα ESG στοιχεία, προτού ενσωματωθούν στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται κυρίως από τους διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε επενδυτικής επιλογής. Δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ακόμα η εφαρμογή του Κανονισμού SFDR και των σχετικών απαιτήσεων της ταξινομίας της ΕΕ (EU Taxonomy), τα αντίστοιχα δεδομένα που διατίθενται από εξωτερικούς παρόχους είναι πολύ περιορισμένα. Οι πληροφορίες που έχουμε γνωστοποιήσει βασίζονται σε αυτές που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, καθώς και σε πληροφορίες που μας παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους. Η NN Hellas θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες μέσα στο 2023.

Η ΝΝ Hellas εκτελεί τη δική της δέουσα επιμέλεια στους διαχειριστές των υποκείμενων επενδύσεων χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Εξετάζει ανελλιπώς τις γνωστοποιήσεις σε επίπεδο προϊόντος και διασφαλίζει ότι η γνωστοποίηση ή οι δηλώσεις που γίνονται είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Στο πλαίσιο της  προώθησης περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών από τις υπό το Άρθρο 8 επενδυτικές επιλογές του NN Accelerator+, η NN Hellas επιδιώκει τη συνεργασία με τους διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, που με τη σειρά τους συνεργάζονται με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν, ασκώντας πολιτικές ενεργούς συμμετοχής στο πλαίσιο της αειφορίας.

Το προϊόν NN Accelerator+ δεν έχει συγκεκριμένο δείκτη που ορίζεται ως δείκτης αναφοράς για να προσδιοριστεί εάν το προϊόν είναι ευθυγραμμισμένο με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (Π/Κ) που προωθεί. Οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση.

 

B. Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων

Το NN Accelerator+ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν που συνδέεται με πολλαπλές επενδυτικές επιλογές και προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 Γνωστοποιήσεων Αειφoρίας στον τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation, στο εξής Κανονισμός SFDR) υπό την προϋπόθεση ότι :

 • Ο τελικός επενδυτής επενδύει σε τουλάχιστον μία επενδυτική επιλογή από τον κατάλογο επενδυτικών επιλογών που παρατίθεται παρακάτω, τα οποία ταξινομούνται ως προϊόντα του Άρθρου 8 σύμφωνα με τoν Κανονισμό Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (SFDR), και
 • κατέχει τουλάχιστον μία από αυτές τις επιλογές κατά την διάρκεια της περιόδου διακράτησης του προϊόντος NN Accelerator+.

Οι παρακάτω υπό το Άρθρο 8 (SFDR) επενδυτικές επιλογές διασφαλίζουν ένα ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων ως εξής:

 • NN Hellas Balanced Multifund Strategy - 10%
 • NN Hellas Appreciation Multifund Strategy - 10%
 • NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - 5%
 • NN Hellas Global Equities Multifund Strategy - 15%

Αν και οι επενδυτικές επιλογές που έχουν ταξινομηθεί ως Άρθρο 8, σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, δεσμεύονται για ένα ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων, δεν έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού SFDR και οι υποκείμενες επενδύσεις του NN Accelerator+ δε λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης στο στόχο των αειφόρων επενδύσεων

To NN Accelerator+ στοχεύει να πραγματοποιήσει εν μέρει αειφόρες επενδύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι δε θα προκληθούν σημαντικές βλάβες στους περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς στόχους. Τα υποκείμενα κεφάλαια με επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σε βιώσιμες λύσεις για την κλιματική αλλαγή αξιολογούνται κατά:

α. Την αρχική διαλογή των υποκειμένων επενδύσεων του Accelerator+ κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης.

β. Την καταγραφή των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στην αειφορία, όπως αυτοί ορίζονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος I των κανονιστικών τεχνικών προτύπων του Κανονισμού SFDR και των σχετικών δεικτών, όπως ορίζονται στους πίνακες 2 και 3 του Παραρτήματος I των κανονιστικών τεχνικών προτύπων του Κανονισμού SFDR σε σχέση με τις υποκείμενες επενδύσεις. Έχουν οριστεί ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για τον έλεγχο πρόκλησης σημαντικών βλαβών για τις υποχρεωτικές κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στην αειφορία, που ορίζονται στον Κανονισμό SFDR.

γ. Τη συνεχή παρακολούθηση των υποκείμενων επενδύσεων με βάση τις τιμές των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στην αειφορία σε σχέση με τους αντίστοιχους επενδυτικούς στόχους. Τα κεφάλαια που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διαδικασίας παρακολούθησης τοποθετούνται στη λίστα παρακολούθησης και ακολουθείται μία σειρά ενεργειών για τον μετριασμό των αρνητικών εκθέσεων τους.

δ. Ενέργειες περιορισμού, όπως η αλλαγή κεφαλαίων, εάν υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις κεφαλαίων με διαθέσιμα υποστηρικτικά δεδομένα για την αιτιολόγηση της αλλαγής, όταν δεν είναι εις βάρος του ασφαλισμένου πληθυσμού.

Με ποιον τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας

Η ΝΝ Hellas εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στις επενδυτικές επιλογές των χρηματοπιστωτικών προϊόντων μέσω συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών. Ο βαθμός και ο τρόπος, με τους οποίους οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στην αειφορία λαμβάνονται υπόψη, εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή της στρατηγικής του, τη σχέση κινδύνου και απόδοσης κινδύνου, την κατηγορία των στοιχείων ενεργητικού, το διαχειριστή και τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων. Ο τρόπος συλλογής των δεδομένων είναι κοινός για όλες τις επενδυτικές επιλογές, ωστόσο η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετίζεται με την εκάστοτε επενδυτική επιλογή και ευθυγραμμίζεται με τις αειφόρες επενδύσεις που στοχεύει να πραγματοποιήσει.

Αειφόρες επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ

Η NN Hellas εφαρμόζει την Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ) του Ομίλου NN, η οποία είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ) περικλείει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), συμπεριλαμβανομένων της συμφωνίας του ΟΗΕ, των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNGPs) και τις Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Με βάση αυτά τα πρότυπα, η Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ) περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται στην επενδυτική διαδικασία. Σε περίπτωση που η απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων αποκλίνει σημαντικά από τις ελάχιστες απαιτήσεις που ενσωματώνονται στην Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων (ΥΕ), τότε η NN Hellas θα προχωρήσει στην αντικατάσταση των υποκείμενων επενδύσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση των επενδύσεων αειφορίας με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανατρέξετε στην Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων της ΝΝ εδώ.

 

Γ. Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος περιλαμβάνουν τις δεσμευτικές εκτιμήσεις ενός ευρέως φάσματος παραγόντων ESG. Το NN Accelerator+ περιλαμβάνει επενδυτικές επιλογές με υποκείμενες επενδύσεις που συγκαταλέγονται αλλά δεν περιορίζονται στη θεματική περιοχή των λύσεων για την κλιματική αλλαγή, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροδότησης, βιώσιμες κατασκευές, βιώσιμες τροφές και νερό, βιώσιμη μεταφορά.

 

Δ. Επενδυτική στρατηγική

Το NN Accelerator+ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν που συνδέεται με πολλαπλές επενδυτικές επιλογές, που προσφέρουν διάφορες στρατηγικές, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επενδυτών. Κάθε επιλογή ακολουθεί μια ξεχωριστή επενδυτική στρατηγική για την επιλογή των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην NN Hellas να υποστηρίξει τη συστηματική ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG») στην επενδυτική διαδικασία, για την διαχείριση τόσο των κινδύνων βιωσιμότητας όσο και των ευκαιριών.

Οι στρατηγικές για τις επιμέρους επενδυτικές επιλογές είναι οι εξής:

Επενδυτική επιλογή

Επενδυτική Στρατηγική

NN Hellas Conservative Multifund Strategy

H NN Hellas Conservative Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξίες, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου. H NN Hellas Conservative Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 80% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις παγκόσμιες αγορές κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων και σε μέσα χρηματαγοράς, και σε ποσοστό έως 20% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε παγκόσμιες μετοχές. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του  ΕΜΚ θα αναπροσαρμόζεται κάθε τρίμηνο κατά τα  ποσοστά κατανομής που αναφέρονται παραπάνω,  εφόσον η παραπάνω αρχική κατανομή μεταβληθεί  σημαντικά λόγω των διακυμάνσεων των αγορών.

NN Hellas Balanced Multifund Strategy

H NN Hellas Balanced Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη αποδόσεων, που προέρχονται τόσο από υπεραξίες όσο και από εισόδημα, μέσω επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. H NN Hellas Balanced Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 50% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις παγκόσμιες αγορές κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων και σε μέσα χρηματαγοράς, και σε ποσοστό έως 50% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε παγκόσμιες μετοχές.

NN Hellas Appreciation Multifund Strategy

H NN Hellas Appreciation Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ΝΝ Hellas Appreciation Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 10% σε μερίδια αμοιβαίων  κεφαλαίων που επενδύουν στις παγκόσμιες αγορές κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων και σε μέσα  χρηματαγοράς, και σε ποσοστό έως 90% σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία επενδύουν σε  παγκόσμιες μετοχές. H NN Hellas Appreciation Multifund Strategy στοχεύει στη διατήρηση μιας σταθερής κατανομής μετοχών και σταθερών αποδόσεων σε αναλογία 90%-10%. Η επενδυτική επιλογή χρησιμοποιεί επίσης παθητικά και ενεργητικά μετοχικά κεφάλαια για να ενισχύσει τις αποδόσεις, παρόλα αυτά δε λαμβάνεται υπόψη προκαθορισμένη κατανομή αυτών εφόσον τα κριτήρια απόδοσης, βιωσιμότητας και εξόδων πληρούνται.

NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy

H NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, που προέρχονται τόσο από υπεραξίες όσο και από εισόδημα, μέσω επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ΝΝ Hellas Global Bonds Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως ενεργητικής διαχείρισης, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές ομολόγων και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς.

NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - Passive

H NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - Passive επενδυτική επιλογή είναι ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξίες, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.  H NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy - Passive επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης που επενδύουν στις διεθνείς αγορές ομολόγων και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς. 

NN Hellas Global Equities Multifund Strategy

H NN Hellas Global Equities Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα, μέσω επενδύσεων ΟΣΕΚΑ σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. H NN Hellas Global Equities Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως ενεργητικής διαχείρισης, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές μετοχών και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς.

NN Hellas Global Equities Multifund Strategy – Passive

H NN Hellas Global Equities Multifund Strategy - Passive επενδυτική επιλογή είναι ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξίες, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.  H NN Hellas Global Equities Multifund Strategy - Passive επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές μετοχών και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς. 

NN Hellas Greek Equities Multifund Strategy

H NN Hellas Greek Equities Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξίες, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.  H NN Hellas Greek Equities Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (90%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως ενεργητικής διαχείρισης, που επενδύουν στο ελληνικό χρηματιστήριο και σε ποσοστό (0%-10%) σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς. 

 

NN Hellas Money Market Multifund Strategy

H NN Hellas Money Market Multifund Strategy επενδυτική επιλογή είναι ένα Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (ΕΜΚ) και έχει ως σκοπό τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του κεφαλαίου με την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξίες, μέσω επενδύσεων σε μερίδια ΟΣΕΚΑ υπό τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου. H NN Hellas Money Market Multifund Strategy επενδύει σε ποσοστό (0%-100%) σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων Χρηματαγοράς, Ομολογιακών βραχυπρόθεσμης διάρκειας ενεργητικής διαχείρισης και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις. 

 

Δεσμευτικά στοιχεία

Η ΝΝ Hellas εποπτεύει την ευρύτερη συμμόρφωση του προϊόντος με το προβλεπόμενο επενδυτικό προφίλ και τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμισή τους με τις δεσμεύσεις του έχει αναλάβει η NN Hellas προς τον τελικό επενδυτή. Επιβλέπει τη συμμόρφωση αυτή τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και τροποποιεί αναλόγως τις επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση. Οποιαδήποτε απόκλιση από το προβλεπόμενο θα δικαιολογείται και τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα θα εφαρμόζονται εντός ενός έτους, εκτός εάν κριθεί ότι είναι εις βάρος των ασφαλισμένων ή δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν λόγω απουσίας κατάλληλων υποκείμενων επενδύσεων ή έλλειψης σχετικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την αλλαγή εντός του χρονικού πλαισίου. Οποιαδήποτε επιτακτική απόφαση θα τεκμηριώνεται και θα τηρείται ανάλογο αρχείο.

Δέσμευση για τη μείωση του πεδίου των εξεταζόμενων επενδύσεων

Πριν από την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής, η NN Hellas δεν δεσμεύεται να παρέχει ένα ελάχιστο ποσοστό για τη μείωση του πεδίου των επενδύσεων, ωστόσο τα χαρτοφυλάκια του χρηματοπιστωτικού προϊόντος προορίζονται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου ΝΝ. Η ΝΝ Hellas αναγνωρίζει ότι δεν είναι σε θέση να επηρεάσει άμεσα υποκείμενες επενδύσεις ΟΣΕΚΑ εξωτερικών διαχειριστών (δηλαδή που δεν σχετίζονται με τον Όμιλο NN), ούτε να επιβάλει την Πολιτική Πλαίσιο ΥΕ, επειδή συμμετέχουν πολλοί επενδυτές. Για την επιβολή σχεδόν καθολικής εφαρμογής της Πολιτικής ΥΕ στο σύνολο των επιτρεπόμενων επενδύσεων παρακολουθούμε τις σχετικές μετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των τιμών των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στην αειφορία), ούτως ώστε η διάρθρωση των υποκείμενων κεφαλαίων να μην αποκλίνει από τα κριτήρια βιωσιμότητας (π.χ. ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος) και τα κριτήρια απόδοσης.

Πολιτική αξιολόγησης ορθών πρακτικών διακυβέρνησης

Οι ορθές πρακτικές διακυβέρνησης ορίζονται από το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ που περιέχονται στην Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου ΝΝ (παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο σύνδεσμο). Οι υφιστάμενες επενδύσεις επιλέγονται με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που εναρμονίζονται με τα πρότυπα του Ομίλου ΝΝ. Τα ποσοτικά κριτήρια περιλαμβάνουν την αξιολόγηση δεικτών, όπως το ιστορικό απόδοσης, την απόδοση ομότιμων κεφαλαίων, την εκτίμηση μεταβλητότητας, τη δέσμευση σε βιώσιμους στόχους (εάν αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή της επενδυτικής επιλογής), τη διάρθρωση των εξόδων, καθώς και το μέγεθος του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα ποιοτικά κριτήρια επικεντρώνονται, ενδεικτικά, στο μέγεθος των διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων/εταιρίας, τη φήμη της εταιρίας ως εργοδότη (employer brand) και την εταιρική ταυτότητα (corporate identity), τις επενδυτικές διαδικασίες και τις ερευνητικές δυνατότητες, το ποσοστό αποχώρησης/εναλλαγής εργαζομένων, τους πόρους, τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Η προσέγγιση αξιολόγησης αποτελείται από δύο στάδια:

 • Τη διαδικασία έγκρισης εγγραφής και ενσωμάτωσης, όταν μία νέα εταιρία ή/και μια νέα υποκείμενη επένδυση προστίθεται στο χαρτοφυλάκιο.
 • Τη διαδικασία παρακολούθησης και εποπτείας, που είναι η διαρκής αξιολόγηση επιλεγμένων επενδύσεων, οι οποίες υποστηρίζουν την διάρθρωση των εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων.

Οι υποκείμενες επενδύσεις, που δεν πληρούν τα πρότυπα που έχουν τεθεί από την εταιρία, τοποθετούνται σε «Λίστα Παρακολούθησης» και αντικαθίστανται, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στην αξιολόγηση των μετρήσεων στο μεσοδιάστημα.                                                   

 

E. Ποσοστό επενδύσεων

Οι επενδυτικές επιλογές του NN Accelerator+ έχουν την ακόλουθη κατανομή των στοιχείων ενεργητικού:

Επενδυτική επιλογή

#1 Ευθυγραμμιζόμενες με Π/Κ χαρακτηριστικά

(ελάχιστο ποσοστό)

#2 Άλλες

(μέγιστο ποσοστό)

NN Hellas Balanced Multifund Strategy

10%

90%

NN Hellas Appreciation Multifund Strategy

10%

90%

NN Hellas Global Bonds Multifund Strategy

5%

95%

NN Hellas Global Equities Multifund Strategy

15%

85%

 

#1 Ευθυγραμμιζόμενες με Π/Κ χαρακτηριστικά: περιλαμβάνει τις επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν. Για αυτές τις επενδύσεις, τα υποκείμενα κεφάλαια πρέπει να τηρούν ισχυρές πρακτικές διακυβέρνησης που ενσωματώνουν κινδύνους αειφορίας.

#2 Άλλες: περιλαμβάνει τις υπόλοιπες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, που δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ούτε χαρακτηρίζονται ως αειφόρες επενδύσεις. Αυτό καλύπτει επίσης επενδύσεις που διακρατούνται για σκοπούς ρευστότητας (μετρητά) και αντιστάθμισης κινδύνου.

Χρήση Παραγώγων

Τα παράγωγα (ESG-derivatives) δεν θα χρησιμοποιούνται απευθείας σε επίπεδο επενδυτικής επιλογής. Ωστόσο, συγκεκριμένα υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια υποδεικνύουν τη χρήση παραγώγων, με στόχο τη διαχείριση κινδύνων, όπως η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, ο κίνδυνος ρευστότητας και δεν επιδιώκουν την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

 

ΣΤ. Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

Το NN Accelerator+ περιέχει επενδυτικές επιλογές με υποκείμενες επενδύσεις, οι οποίες συγκαταλέγονται, αλλά δεν περιορίζονται, στη θεματική περιοχή των λύσεων για την κλιματική αλλαγή, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτροδότησης, βιώσιμες κατασκευές, βιώσιμες τροφές και νερό, βιώσιμη μεταφορά.

Οι επενδυτικές επιλογές του Άρθρου 8 του προϊόντος NN Accelerator+ εποπτεύουν τους πυλώνες των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στην αειφορία (Principal Adverse Impact Indicators, στο εξής PAIs), που απεικονίζονται στο Παράρτημα Ι των κανονιστικών τεχνικών προτύπων (Regulatory Technical Standards στο εξής RTS) του Κανονισμού SFDR ως δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών (Π/Κ) του προϊόντος.

Η ΝΝ Hellas εποπτεύει την έκθεση των υφιστάμενων επενδύσεων σε συνολικό επίπεδο, για να διασφαλίσει την επιδίωξη των στόχων με το να αντικαταστήσει οποιαδήποτε υποκείμενη επένδυση δε συμμορφώνεται με τα κριτήρια απόδοσης και βιωσιμότητας που έχουν τεθεί. Η στρατηγική πρόθεση των υπό το Άρθρο 8 (SFDR) επενδυτικών επιλογών του ΝΝ Accelerator+ είναι να διατηρήσουν το επίπεδο δέσμευσης ως προς τη αειφορία ανεξαρτήτως των επιμέρους επενδύσεων. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί σημαντική απόκλιση από τα προβλεπόμενα κριτήρια απόδοσης και βιωσιμότητας (όπως το ελάχιστο ποσοστό επενδύσεων αειφορίας στην διάρκεια ζωής του προϊόντος), τότε η ΝΝ Hellas θα προβεί σε αντικατάσταση των υποκείμενων επενδύσεων για να παραμείνει συνεπής με τις σχετικές δεσμεύσεις βιωσιμότητας.

Η ΝΝ Hellas εποπτεύει τη σύνθεση των υποκείμενων επενδύσεων και παροτρύνει τους αντίστοιχους  διαχειριστές να συμμορφώνονται με τις πολιτικές πλαίσια υπεύθυνων επενδύσεών τους και τις αντίστοιχες λίστες με τους επενδυτικούς περιορισμούς και να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει ανάλυσης κινδύνου, σε περίπτωση που αυτές δεν είναι διαθέσιμες.

 

Ζ. Μεθοδολογίες

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το ΝΝ Accelerator+ είναι διττή και παρατίθεται παρακάτω.

Ποσοτική μεθοδολογία

Τα δεδομένα των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων που συλλέγονται από τους εκάστοτε διαχειριστές τους εισέρχονται σε κεντρική πλατφόρμα, προκειμένου να συναθροιστούν σε επίπεδο επενδυτικής επιλογής. Σε κάθε υποκείμενο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδίδεται συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη συνεισφορά του στην επενδυτική επιλογή. Όλες οι παράμετροι υπολογίζονται σε επίπεδο επενδυτικής επιλογής, μέσω χρήσης του μηχανισμού του σταθμισμένου μέσου για την εκτίμηση του ποσοστού ευθυγράμμισής της με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR και τις αειφόρες επενδύσεις, τις οποίες εν μέρει προτίθεται να πραγματοποιήσει η επενδυτική επιλογή.

Ποιοτική μεθοδολογία

Αξιοποιούμε τα αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία (συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων βασικών πληροφοριών) των υποκείμενων κεφαλαίων και τα εξετάζουμε σε ποιοτικό επίπεδο, ώστε να εντοπίσουμε τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών επιλογών και κατ’ επέκταση του προϊόντος ΝΝ Accelerator+.

 

Η. Πηγές και επεξεργασία δεδομένων

Επί του παρόντος και λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων, η ΝΝ Hellas βασίζεται σε πηγές δεδομένων αλλά και μεθοδολογίες άντλησης δεδομένων από εξωτερικούς παρόχους. Τα δεδομένα κυρίως συλλέγονται από επικυρωμένο υλικό, όπως ετήσιες εκθέσεις, ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και από συγκεκριμένα πεδία δεδομένων του Ευρωπαϊκού προτύπου (EET) για τα δεδομένα των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG»). Τα δεδομένα αυτά έχουν αξιολογηθεί για την πληρότητα ως προς τα ESG στοιχεία, προτού ενσωματωθούν στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν:

 • το πλήθος των πηγών των δεδομένων,
 • την ενσωμάτωση των δεδομένων σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τους διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων,
 • την εξαγωγή των δεδομένων σε καθορισμένες τάξεις/αξιολογήσεις ESG που σχετίζονται με τη στρατηγική των υποκείμενων επενδύσεων, και
 • εάν ο διαχειριστής των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων συλλέγει τα δικά του ESG δεδομένα για να συμπληρώσει τυχόν κενά στα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από εξωτερικούς παρόχους.

Σε περιοχές όπου τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, εφαρμόζεται μηδενική τιμή.

 

Θ. Περιορισμοί μεθοδολογιών και δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων γίνεται κυρίως από τους διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει ακόμα η εφαρμογή του Κανονισμού SFDR και των σχετικών απαιτήσεων της ταξινομίας της ΕΕ (EU Taxonomy), τα αντίστοιχα δεδομένα που διατίθενται από εξωτερικούς παρόχους είναι πολύ περιορισμένα. Για την αντιμετώπιση πιθανών κενών στα δεδομένα, χρησιμοποιούνται επίσης εκτιμήσεις εξωτερικών παρόχων, που μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπεια των αναφορών. Αυτό θα βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, μέσω επιπρόσθετης συλλογής δεδομένων, αυξανόμενου βαθμού λεπτομέρειας και εστίασης στην ποιότητα αυτών, λόγω του εξελισσόμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την αειφορία, το οποίο θα επιβάλει μια αναδρομική βελτιστοποίηση των γνωστοποιήσεων αειφορίας των προϊόντων. Οι πληροφορίες που έχουμε γνωστοποιήσει βασίζονται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, βασιζόμενοι επίσης σε πληροφορίες που μας παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους. Η NN Hellas θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες μέσα στο 2023.

 

I.Δέουσα Επιμέλεια

Η ΝΝ Hellas εκτελεί τη δική της δέουσα επιμέλεια στους διαχειριστές των υποκείμενων επενδύσεων χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Εξετάζει προσεκτικά τις γνωστοποιήσεις σε επίπεδο προϊόντος και διασφαλίζει ότι η γνωστοποίηση ή οι δηλώσεις που γίνονται είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Τέλος, διασφαλίζεται ότι οι δεσμεύσεις για τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στην περιοδική έκθεση αποτελεσμάτων.

Το κύριο μέσο, με το οποίο διενεργείται η δέουσα επιμέλεια προς τους διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων και τις υποκείμενες επενδύσεις, είναι η μέτρηση και η παρακολούθηση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας. Ένας συνδυασμός των κύριων δυσμενών επιπτώσεων εξετάζεται σε συνεχή βάση σε όλες τις επενδυτικές επιλογές του προϊόντος NN Accelerator+, οι οποίες ταξινομούνται ως Άρθρο 8 σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR.

Για την έγκριση και παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG, η NN Hellas βασίζεται στη διαδικασία εξέτασης της δέουσας επιμέλειας, που περιλαμβάνει την ακόλουθη, ενδεικτική λίστα:

 • Παρουσίαση από την Ομάδα Επενδύσεων της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG στην Ομάδα Εργασίας SFDR.
 • Αξιολόγηση της επαρκούς ενσωμάτωσης βάσει των δεσμεύσεων της εκάστοτε επενδυτικής επιλογής από την Ομάδα Εργασίας SFDR.
 • Έγκριση των μέτρων αντιμετώπισης σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις δεσμεύσεις της εκάστοτε επενδυτικής επιλογής από την Ομάδα Εργασίας SFDR.
 • Εφαρμογή των παραπάνω μέτρων από την Ομάδα Επενδύσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση των παραγόντων ESG σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και βάσει της μεθοδολογίας τους.

 

ΙΑ. Πολιτικές ενεργούς συμμετοχής

Στο πλαίσιο της προώθησης περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών από το NN Accelerator+, η NN Hellas επιδιώκει τη συνεργασία με διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, που με τη σειρά τους συνεργάζονται με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν, ασκώντας πολιτικές ενεργούς συμμετοχής στο πλαίσιο της αειφορίας. Ωστόσο, οι διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν τις δικές τους πολιτικές ενεργούς συμμετοχής, όπου αναδεικνύουν τη συστηματική ενσωμάτωση των ESG παραγόντων στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων βιωσιμότητας όσο και των ευκαιριών που αναδεικνύονται. Οι πληροφορίες που παρέχονται και η συλλογή δεδομένων από τους διαχειριστές χρησιμοποιούνται από την NN Hellas με σκοπό την ενίσχυση των επενδυτικών αποφάσεων και, τελικά, την επιδίωξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ευθυγραμμισμένων με τους στόχους των επενδυτών. Τα τελικά Π/Κ χαρακτηριστικά του προϊόντος καθορίζονται σύμφωνα στην κατανομή επενδύσεων στις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές του NN Accelerator+.

 

ΙΒ. Καθορισμένος δείκτης αναφοράς

Το προϊόν NN Accelerator+ δεν έχει συγκεκριμένο δείκτη που ορίζεται ως δείκτης αναφοράς για να προσδιοριστεί εάν το προϊόν είναι ευθυγραμμισμένο με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (Π/Κ) που προωθεί. Οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές υπόκεινται σε ενεργητική διαχείριση. 

Search NN Website