Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Διαδικασία Εξαγοράς

 

Εξαγορά μεριδίων και αναστολή εξαγοράς τους

 • Η εξαγορά των μεριδίων είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο μεριδιούχος.
 • Για το σκοπό αυτό ο/η μεριδιούχος υποβάλλει και παραδίδει γραπτή αίτηση στην εταιρία διαχείρισης προς ακύρωση των φυσικών τίτλων των μεριδίων που εξαγοράζονται  ̶  εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι.
 • Σε περίπτωση μερικής εξαγοράς θα πρέπει ο/η μεριδιούχος να αναγράφει στην αίτηση εξαγοράς το ακριβές ποσό ή τον ακριβή αριθμό των μεριδίων τα οποία επιθυμεί να εξαγοραστούν και η αντίστοιχη «Βεβαίωση άυλου τίτλου» ακυρώνεται από την εταιρία διαχείρισης, η οποία εκδίδει αυτόματα νέο τίτλο για τα εναπομείναντα μερίδια.
 • Τα μερίδια εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η τιμή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο του ν. 4099/12 όπως ισχύει.
 • Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας, ή το πολύ σε  5 εργάσιμες βάση νομοθεσίας.
 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων τους, οπότε και δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας διαχείρισης, και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. Η παραπάνω αναστολή μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξης της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.
 • Η ώρα που έχει οριστεί για την αποδοχή αιτήσεων εξαγοράς είναι μέχρι τις 16:30.

 

Η εταιρία διαχείρισης αποστέλλει ενημέρωση στον/στους μεριδιούχο/ους για την καταχώρηση με τα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω:

 • Την επωνυμία της Α.Ε. διαχείρισης.
 • Τα στοιχεία του/της μεριδιούχου και των συνδικαιούχων.
 • Την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης.
 • Την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης.
 • Την ονομασία/επωνυμία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
 • Το είδος της αίτησης (εξαγορά/εξόφληση).
 • Τον αριθμό τίτλου που εξαγοράστηκε.
 • Τον αριθμό των μεριδίων.
 • Τα εναπομείναντα μερίδια, εφόσον είναι μερική εξαγορά.
 • Την τιμή εξαγοράς/εξόφλησης αντίστοιχα εκάστου μεριδίου.
 • Το καταβληθέν ποσό.
 • Την προμήθεια εξαγοράς.
 • Την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας του μεριδίου.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Search NN Website