ΝΝ Ομολόγων US Δολαριακό

Σκοπεύει στην επίτευξη εισοδήματος από τόκους και δευτερευόντως την πραγματοποίηση υπεραξιών, επενδύοντας σε δολαριακά ομόλογα που εκδίδει το Αμερικανικό Δημόσιο, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα NN OΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
Κατηγορία Ομολογιακό ΑΚ Κρατικό - Αναπτυγμένων Χωρών
Κωδικός Bloomberg ALEUDLB GA
Άδεια Σύστασης

2/8/21.02.1994 - ΦΕΚ: 205/Β/30.03.1994, Τροπ/ση: 419/25.07.2022

Επενδυτικός Κίνδυνος 3 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 15/04/94
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Α/Κ είναι η επίτευξη εισοδήματος και η πραγματοποίηση υπεραξιών, επενδύοντας κυρίως σε κυβερνητικά ομόλογα και εξομοιούμενα με αυτά αξιόγραφα που εκδίδουν κράτη και κρατικοί οργανισμοί και έχουν νόμισμα αναφοράς το δολάριο ΗΠΑ. Οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Α/Κ δύναται να επενδύσει και σε εταιρικά ομόλογα με νόμισμα αναφοράς το δολάριο ΗΠΑ, με γνώμονα οι επενδύσεις συνολικά σε εκδότες με πιστοληπτική διαβάθμιση (investment grade) να αποτελούν τουλάχιστον το 80% του ομολογιακού χαρτοφυλακίου του Α/Κ. Το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών διαθεσίμων, μέσω επενδύσεων σε τοκοφόρες καταθέσεις και λοιπά συναφή μέσα χρηματαγοράς. Στο Α/Κ ασκείται ενεργητική διαχείριση

Σε ποιους απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3ετών, που προσδοκούν εισόδημα υψηλότερο του ταμιευτηρίου, από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων με νόμισμα αναφοράς το δολάριο ΗΠΑ. Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος συνίσταται στην διακύμανση των τιμών των ομολόγων που έχουν άμεση συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών των ομολόγων. Επιπλέον κίνδυνος σχετίζεται με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των εκδόσεων ομολόγων σε δολάριο ΗΠΑ. Επομένως, το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που πιστεύουν σε μελλοντική άνοδο του δολαρίου έναντι του ευρώ, αναλαμβάνοντας τον σχετικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συνολικός αναλαμβανόμενος κίνδυνος χαρακτηρίζεται μέτριος προς υψηλός.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 -0.48%
Τριετής 31/03/21 - 29/03/24 -0.94%
Πενταετής 29/03/19 - 29/03/24 -2.71%

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website