Ρυθμίσεις

Επενδυτικό Προφίλ

Βρείτε εύκολα το επενδυτικό σας προφίλ, συμπληρώνοντας το επενδυτικό ερωτηματολόγιο και διαλέξτε τον επενδυτικό συνδυασμό που σας ταιριάζει.


Ερωτηματολόγιο Επενδυτικού Προφίλ

H NN Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών που ικανοποιούν τις διαφορετικές ανάγκες των Πελατών της. Κάθε Πελάτης μπορεί να επιλέξει από μία σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαφοροποιούνται ως προς τις διακυμάνσεις και την αναμενόμενη απόδοση. Επιλέγοντας ένα Αμοιβαίο Κεφαλαίο είναι σημαντικό να γνωρίζετε το επενδυτικό σας προφίλ και αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια είναι η κατάλληλη μορφή επένδυσης για το δικό σας επενδυτικό προφίλ.

Σχοπός του Ερωτηματολογίου

  • Να προσδιοριστεί το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που προτίθεσθε να αναλάβετε με βάση το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας (συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να υποστείτε απώλειες).
  • Να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής σας σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που προτίθεστε να αναλάβετε.
  • Να προσδιοριστεί η προηγούμενη εμπειρία σας ως επενδυτής καθώς και οι επενδυτικοί σας στόχοι.

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:


Δήλωση Σκοπού

Ο σκοπός της επένδυσης είναι:

Σε ό,τι αφορά στο επενδυτικό μου προφίλ, πιστεύω ότι είμαι:

Χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με τους επενδυτικούς σας στόχους και τη συμπεριφορά σας στον επενδυτικό κίνδυνο. Οι απαντήσεις σας θα καθορίσουν μία συνολική βαθμολογία που προσδιορίζει το επενδυτικό σας προφίλ. Το επενδυτικό αυτό προφίλ ενδέχεται να διαφοροποιηθεί με την πάροδο του χρόνου, γι’ αυτό συνιστάται να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Χρονικός Ορίζοντας Συσσώρευσης και Αξιοποίησης Κεφαλαίου

Ερώτηση 1

Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής σας;

Ερώτηση 2

Υπάρχει ένα ποσοστό της επένδυσής σας που μπορεί να χρειαστείτε τον επόμενο χρόνο;

Ερωτήσεις Ανοχής/Αποδοχής Επενδυτικού Κινδύνου

Ερώτηση 3

Ποια είναι η εξοικείωσή σας με τις αγορές κεφαλαίων;

Ερώτηση 4

Η συνήθης προσέγγισή σας στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων είναι:

Ερώτηση 5

Πώς χαρακτηρίζετε μία επένδυση η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις στην απόδοσή της, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει σημαντικές υπεραξίες;

Ερώτηση 6

Ποια φράση αντιπροσωπεύει καλύτερα τις σκέψεις σας για τον επενδυτικό κίνδυνο;

Ερώτηση 7

Πώς θα αντιδρούσατε στην περίπτωση αρνητικών διακυμάνσεων σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει;

Ερώτηση 8

Τι μέρος της περιουσίας* σας αποτελεί η συγκεκριμένη επένδυση σήμερα;

(*) Περιουσία: Τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία (μετρητά, μετοχές, ομόλογα, εκμεταλλεύσιμα ακίνητα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξασφάλιση εισοδήματος.
{{vm.Settings.Error}}
{{vm.Settings.Error ? "Υπολογίστε Ξανά" : "Υπολογισμός" }}

Η βαθμολογία της αυτοαξιολόγησής σας είναι {{vm.Settings.Score}} και το επενδυτικό σας προφίλ είναι συντηρητικό που χαρακτηρίζει κάποιον που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένα χαμηλό επενδυτικό ρίσκο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιθυμητού κέρδους. ισσοροπημένο που χαρακτηρίζει κάποιον που είναι διατεθειμένος να αναλάβει μέτριο επενδυτικό ρίσκο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιθυμητού κέρδους. επιθετικό που χαρακτηρίζει κάποιον που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ένα υψηλό επενδυτικό ρίσκο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο επιθυμητού κέρδους.

Η αυτοαξιολόγησή συμφωνεί διαφωνεί με την αρχική εκτίμησή σας.

Ο χρονικός σας ορίζοντας είναι βραχυπρόθεσμος.

Εάν διαφωνείτε με το Επενδυτικό σας Προφίλ όπως καθορίστηκε από τη βαθμολογία σας, παρακαλούμε επιλέξτε παρακάτω το Επενδυτικό Προφίλ που θέλετε και δικαιολογείστε την εναλλακτική αυτή επιλογή σας:


< Επιστροφή στη 1η σελίδα
Επιβεβαίωση & Εκτύπωση

Διαθέσιμες Επενδυτικές Επιλογές

Η κατηγοριοποίηση του επενδυτικού κινδύνου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που εμφανίζεται παρακάτω βασίζεται στην ιστορική μεταβλητότητά τους η οποία επηρεάζει και σε μεγάλο βαθμό την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης.

  • Η απόφασή μου ως προς την παραπάνω επενδυτική επιλογή είναι αποκλειστικά δική μου. Αντιλαμβάνομαι ότι η NN Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι Συνεργάτες της δεν είναι υπεύθυνοι για την απόφασή μου.
  • Επιβεβαιώνω ότι οι απαντήσεις δόθηκαν από εμένα/ παρουσία μου και αποτυπώνουν μία ακριβή αξιολόγηση της επενδυτικής μου συμπεριφοράς.
  • Δηλώνω ότι ο Διαμεσολαβητής με ενημέρωσε ότι δεν θα γίνεται περιοδική αξιολόγηση καταλληλότητας του προϊόντος.

Συντηρητικό
Χαρτοφυλάκιο

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Ισσοροπημένο
Χαρτοφυλάκιο

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Επιθετικό
Χαρτοφυλάκιο

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Αμοιβαία Κεφάλαια Χαμηλής Αναμενόμενης Απόδοσης / Χαμηλού ex ante κινδύνου


NN Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

NN Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων

Αμοιβαία Κεφάλαια Μέσης Αναμενόμενης Απόδοσης / Μέσου ex ante κινδύνου


NN Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων

NN Ομολόγων Δολαριακό

NN Ελληνικών Ομολόγων

NN Ευρωπαϊκό Μικτό

Αμοιβαία Κεφάλαια Υψηλής Αναμενόμενης Απόδοσης / Υψηλού ex ante κινδύνου


NN Fund of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό

NN Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

NN Ελληνικό Μετοχικό Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

NN Μετοχικό Διεθνών Ανεπτυγμ. Αγορών

NN Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών

NN Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευμ. Αξιών

Ονοματεπώνυμο Επενδυτή


Υπογραφή / email


Ημερομηνία


Ονοματεπώνυμο Διαμεσολαβητή


Υπογραφή / email / Α.Φ.Μ.


ΗμερομηνίαΕκτύπωση
Search NN Website