Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε (NN A.E.Δ.Α.Κ.)

Αν είστε πελάτης της NN A.E.Δ.Α.Κ και επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε, όπως διαβάσετε τις κάτωθι αναφερόμενες ενημερώσεις και εν συνεχεία επιλέξετε το δικαίωμα που επιθυμείτε να ασκήσετε.

 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνουμε ότι η NN A.E.Δ.Α.Κ. θα επεξεργαστεί το αίτημά σας και θα σας ενημερώσει, για όσα δεδομένα διατηρεί στα συστήματά της.
 • Με βάση τις εταιρικές της διαδικασίες, η NN A.E.Δ.Α.Κ. συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα αρχεία που είναι απαραίτητα, για διαχειριστικούς λόγους που αφορούν στην εφαρμογή βασικών διαδικασιών της. Ωστόσο, η NN A.E.Δ.Α.Κ. μπορεί να συμπεριλάβει επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα (όπως πρωτότυπες αιτήσεις συμμετοχής, οικονομικά στοιχεία και άλλα), τα οποία παρείχατε για λόγους εγγύησης ή άλλους συμβατικούς ή νομικούς λόγους.
 • Σε περίπτωση που χρειάζεστε πρόσβαση σε δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας που αναφέρουμε παραπάνω (δηλαδή πρωτότυπες αιτήσεις συμμετοχής, οικονομικά στοιχεία και άλλα) πρέπει να διατυπώνετε με ακρίβεια τον τύπο και το είδος των  δεδομένων στα οποία ζητάτε πρόσβαση και να εξηγείτε τους λόγους. Η NN A.E.Δ.Α.Κ. θα αξιολογήσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει, παρέχοντάς σας όλες τις σχετικές πληροφορίες.
 • Για οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα, τα οποία θα σας παρασχεθούν, σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας υποδεικνύετε, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με το κόστος διαχείρισης, στην περίπτωση που τέτοια αιτήματα είναι εμφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά, εξαιτίας του επαναληπτικού χαρακτήρα τους.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων σας σχετικά με την στοχευμένη προώθηση υπηρεσιών (Direct Marketing), νέων προϊόντων και δημιουργίας προφίλ, η NN A.E.Δ.Α.Κ. δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία σας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Ωστόσο, η NN A.E.Δ.Α.Κ. θα συνεχίσει να σας ενημερώνει, για τις υπηρεσίες που σας παρέχονται, μέσω των ήδη θεσπισμένων διαδικασιών που ακολουθεί.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, η NN A.E.Δ.Α.Κ., κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματός σας, θα μπορεί να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για ένα συγκεκριμένο, εύλογο χρονικό διάστημα, για το οπο.ίο θα ενημερωθείτε και εγγράφως.
 • Η NN A.E.Δ.Α.Κ. έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα δεδομένα των μεριδιούχων της, μετά τη λήξη της συμβατικής τους σχέσης, για όσο χρόνο απαιτείται εκ του νόμου ή εκ της μεταξύ τους σύμβασης.
 • H NN A.E.Δ.Α.Κ. δεν ευθύνεται για δεδομένα που δεν της έχουν χορηγηθεί από τους Πελάτες/ Mεριδιούχους
 • H NN A.E.Δ.Α.Κ. θα αξιολογήσει το αίτημά σας και θα σας απαντά, εντός 30 ημερών. Την απάντηση θα λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε υποδείξει στην εταιρία, μέσω του αιτήματός σας.
 • Για να διαβάσετε τη Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ.
 • Η NN A.E.Δ.Α.Κ. διατηρεί κάθε δικαίωμα εναντίωσης προς το υποκείμενο επεξεργασίας, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών ή ψευδών στοιχείων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε πολύ όπως επιλέξετε τη σχετική φόρμα από τα παρακάτω tabs. Εφόσον συμπληρώσετε και υπογράψετε τη φόρμα μπορείτε να την αποστείλετε στο privacy@nnhellas.gr.

Το αίτημά σας θα πρέπει να φέρει την υπογραφή σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δικαιώματα Πρόσβασης σε Δεδομένα

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε τη σχετική φόρμα.

Αν επιθυμείτε να δείτε τα δεδομένα που η NN A.E.Δ.Α.Κ. τηρεί στα συστήματά της, πατήστε εδώ.

Δικαιώματα Διόρθωσης Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι για να προβείτε σε τροποποίηση ή αποκατάσταση των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να ακολουθήστε τις υφιστάμενες διαδικασίες της NN A.E.Δ.Α.Κ.

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο Γραφείο Πωλήσεων ή στο Συνεργάτη σας για να σας εξυπηρετήσουν.

Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία Δεδομένων

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε τη σχετική φόρμα.

Δικαίωμα Διαγραφής Δεδομένων

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε τη σχετική φόρμα.

Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας Δεδομένων

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε τη σχετική φόρμα.

Δικαίωμα Φορητότητας Δεδομένων

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε τη σχετική φόρμα.

Θα ήθελα να μάθω περισσότερα σχετικά με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Τι προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων;

Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation - GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

Πρόκειται για ένα ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.

Επίσης, ο GDPR δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Με τον Κανονισμό ενισχύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αυξάνονται, ποσοτικά και ποιοτικά, οι υποχρεώσεις των υπεύθυνων και εκτελούντων την επεξεργασία και γενικώς ενισχύεται σημαντικά η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ.

Ο κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή του ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό τα υποκείμενα των δεδομένων  απαιτείται να:

 • Παρέχουν ξεκάθαρη και σαφή συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • Έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα
 • Μπορούν να ασκήσουν άμεσα τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και «λήθης», καθώς επίσης και το δικαίωμα εναντίωσης, μεταξύ άλλων και στη χρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την «κατάρτιση προφίλ»
 • Έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους από πάροχο σε πάροχο

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα (μπορεί να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) σε συνδυασμό με τις αυξημένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης που οφείλουν να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις, αποτελούν τεράστια πρόκληση για την αγορά και τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιο είναι το πεδίο Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται από ιδιώτη, εταιρεία, ιδιωτικό οργανισμό ή δημόσιες αρχές και φορείς του Δημοσίου τομέα.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων θανόντων ή νομικών οντοτήτων.

Επίσης οι διατάξεις του δεν βρίσκουν εφαρμογή σε δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται ιδιώτης για καθαρά προσωπική χρήση ή για πράξεις που εκτελούνται για οικιακή χρήση, δεδομένου πάντα ότι δεν συνδέονται με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων δεν εφαρμόζεται επίσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • στο πλαίσιο δραστηριότητας η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης,
 • από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 2 του τίτλου V της Συνθήκης για την ΕΕ (σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας),
 • από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης
Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων έχει θεσπίσει συγκεκριμένες αρχές προκειμένου η επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιείται να γίνεται με νόμιμο και θεμιτό τρόπο.

Οι αρχές αυτές είναι:

1. Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

2. Σκοπός: Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να εξασφαλίζεται ότι δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

3. Ελαχιστοποίηση: πρέπει τα δεδομένα να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

4. Ακρίβεια: τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας

5. Περιορισμός στον σκοπό της επεξεργασίας: τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

6. Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

7. Λογοδοσία: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση του με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του πλαισίου της πλέον ισχύουσας αρχής της αυτορρύθμισης.

8. Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων;

Τα βασικά δικαιώματα των πολιτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα είναι:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να παρέχει στο υποκείμενο κάθε πληροφορία και κάθε ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία σε συνοπτική, διαφανή καθώς και κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας απλή και σαφή διατύπωση, ιδίως όταν η πληροφορία απευθύνεται σε παιδιά. Οφείλει να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων για τα υποκείμενα και να παρέχει στο υποκείμενο πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός, χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα εντός ενός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

2. Δικαίωμα πρόσβασης: το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών.

3. Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

4. Δικαίωμα Διαγραφής – Δικαίωμα στην Λήθη: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν το υποκείμενο ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή αν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία ή αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι ή αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή για να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή αν έχουν συλλεχθεί ότνα το υποκείμενο ήταν παιδί.

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν α) η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή β) είναι παράνομη ή γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι όλων των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

6. Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

7. Δικαίωμα Εναντίωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (επεξεργασία από δημόσιες αρχές ή από ιδιώτες), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

8. Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: Το δικαίωμα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη παρέμβαση καταπολεμά το έλλειμμα εμπιστοσύνης της εκάστοτε αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Είναι η ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ο Υπεύθυνος ή ο Εκτελών της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Η ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Αυτό συμβαίνει διότι ορίζει τον σκοπό της επεξεργασίας που εκτελεί επί τη βάσει του επιχειρηματικού της σκοπού, αλλά και λόγω της εποπτείας της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επομένως, η ΝΝ Α.Ε.Δ.Α.Κ. προκειμένου να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στην εποπτική αρχή και για να εξυπηρετήσει τον επιχειρηματικό της σκοπό:

 • καθορίζει τις δραστηριότητες επεξεργασίας,
 • καθορίζει τη νομική βάση επεξεργασίας,
 • τον τύπο των πληροφοριών,
 • την κατηγορία των υποκείμενων από τα οποία ζητείται η πληροφορία,
 • τη συχνότητα/περιοδικότητα επικαιροποίησής της πληροφορίας,
 • το χρόνο διακράτησης της πληροφορίας,
 • σε ποια πρόσωπα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτή κοινοποιείται, κλπ.,
 • όπως επίσης και τα μέσα επεξεργασίας (δηλαδή τον τρόπο και μέσα επεξεργασίας των δεδομένων) 

Γνωστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατεβάστε το σχετικόέγγραφο από εδώ

Με ενδιαφέρει
Search NN Website