Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Διαδικασία συμμετοχής

 

Διαδικασία συμμετοχής - Διάθεσης μεριδίων

Για την απόκτηση μεριδίων απαιτούνται:

 • Γραπτή αίτηση που να περιέχει:
 • Τα πλήρη στοιχεία του μεριδιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων.
 • Προσδιορισμό του/των αμοιβαίου/ων κεφαλαίου/ων στο/στα οποίο/α αιτείται να γίνει η αίτηση.
 • Υπογραφή του κύριου μεριδιούχου, και όλων των συνδικαιούχων ή τυχόν νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού/αυτών, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή.
 • Ο πελάτης θα λάβει στο email που έχει δηλώσει τους κωδικούς πληρωμής που απαιτούνται για την κατάθεση των ποσών στο μητρώο του
 • Ημερομηνία συμμετοχής σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης του αντιτίμου για την απόκτηση μεριδίων στον τραπεζικό λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ στην περίπτωση κατάθεσης επιταγής, η ημερομηνία οριστικής είσπραξης της επιταγής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της γραπτής αίτησης. (Ερωτηματολόγιο επενδυτικού προφίλ)
 • Η τιμή διάθεσης των μεριδίων προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα κατάθεσης του αντιτίμου για την απόκτηση μεριδίων στον τραπεζικό λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής αποφασίζεται από την εταιρία διαχείρισης, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού ή των καταστατικών του εγγράφων. H ώρα που έχει οριστεί για την αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 16:30.

 

Διαδικασία έκδοσης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

Το Τμήμα Μεριδιούχων παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πελατών με τους παρακάτω τρόπους:

 • Εσωτερική αλληλογραφία.
 • Φυσική παρουσία του πελάτη.
 • Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) από το δίκτυο πωλήσεων, το οποίο συνοδεύεται με αποστολή της πρωτότυπης αίτησης.

 Το Τμήμα Μεριδιούχων προβαίνει σε έλεγχο:

 • Ύπαρξης υφιστάμενου Μητρώου Πελάτη, ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες αιτήσεις και να διασφαλιστεί ότι ο κάθε πελάτης έχει ένα μοναδικό κωδικό.
 • Πληρότητας και ορθότητας αναγραφόμενων στοιχείων δικαιούχου και τυχόν συνδικαιούχων στην αίτηση συμμετοχής (με αντιπαραβολή υφιστάμενων στοιχείων στο σύστημα για τους υφιστάμενους πελάτες και με αντιπαραβολή στοιχείων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), το οποίο αποστέλλεται από το δίκτυο πωλήσεων, με αυτά που αναγράφονται στην πρωτότυπη αίτηση για νέους πελάτες).

 Το Τμήμα Μεριδιούχων προβαίνει στην καταχώρηση στοιχείων:

 • Ταυτοποίησης, ποσού επένδυσης και ποσοστού προμήθειας συμμετοχής σε ειδικό μητρώο μεριδιούχων, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονικό αρχείο.

Η εταιρία διαχείρισης αποστέλλει ενημέρωση στον/στους μεριδιούχο/ους με τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

 • Την επωνυμία της Α.Ε. διαχείρισης.
 • Τα πλήρη στοιχεία του/της μεριδιούχου και των συνδικαιούχων.
 • Την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης.
 • Την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης
 • Ημερομηνία αναφοράς της τιμής μεριδίων.
 • Αριθμός αίτησης.
 • Αριθμός τίτλων.
 • Τρόπος καταβολής ποσού.
 • Προέλευση τίτλου π.χ. αν είναι από μεταφορά.
 • Την ονομασία/επωνυμία του αμοιβαίου κεφαλαίου.
 • Το είδος της αίτησης (συμμετοχή).
 • Τον αριθμό των μεριδίων.
 • Την τιμή διάθεσης αντίστοιχα εκάστου μεριδίου.
 • Την αξία των μεριδίων σε €.
 • Προμήθεια, εφόσον υπάρχει.
 • Την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας του μεριδίου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

Δικαιολογητικά διάθεσης μεριδίων

Για την απόκτηση μεριδίων απαιτούνται τα εξής:

 • Γραπτή ή ηλεκτρονική υπογεγραμμένη αίτηση.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικου συνδικαιούχου.
 • Φωτοτυπία ολόκληρου του εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Βεβαίωση επαγγέλματος ή απόδειξη είσπραξης σύνταξης στην περίπτωση συνταξιούχου.
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ.
 • Επενδυτικό προφίλ.
 • Φωτοτυπία του καταθετήριου της τράπεζας στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται η καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό του Α/Κ του συνόλου της αξίας των μεριδίων.
 • Έντυπο αυτοπιστοποίησης για νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με αλλοδαπή φορολογική κατοικία για σκοπούς FATCA και CRS.
Search NN Website