ΝΝ Ελληνικό Μετοχικό Υψηλής Κεφαλαιοποίησης

Αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων μακροχρόνια, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών εισηγμένων κυρίως στο Χ.Α.

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ.
Κατηγορία Μετοχικά Ελλάδας
Κωδικός Bloomberg ALGFT20 GA
Άδεια Σύστασης

14/250/08.06.01-ΦΕΚ: 902/B/13.07.01, 640/14.12.04-ΦΕΚ: 1886/Β/20.12.04, Τρ.Ε.Κ.419/25.07.2022

Επενδυτικός Κίνδυνος 5 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 25/07/22
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών συνολικά αποδόσεων μακροχρόνια, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών εισηγμένων κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής ΧΑ). Οι επενδύσεις σε μετοχές θα υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πρόκειται να επενδύει κυρίως σε μετοχές επιλεγμένων εταιρειών που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλής κεφαλαιοποίησης, με γνώμονα τα θεμελιώδη μεγέθη, τις αναπτυξιακές προοπτικές και την διαχρονική ικανότητα του management να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται. Δευτερευόντως, ανάλογα με τη χρηματιστηριακή συγκυρία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερθείσα κατηγορία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών διαθεσίμων, μέσω επενδύσεων σε τοκοφόρες καταθέσεις και λοιπά συναφή μέσα χρηματαγοράς. Στο πλαίσιο της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου αλλά και της αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθενται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συναφή με τις υποκείμενες επενδύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επενδυτές με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών, που προσδοκούν άνοδο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποδέχονται να αναλάβουν τον υψηλό ρίσκο που ενέχει η συγκεκριμένη επένδυση. Ο υψηλός αναλαμβανόμενος κίνδυνος πηγάζει από τις αυξομειώσεις των τιμών των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 30.73%
Τριετής
Πενταετής

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website