Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (αγγλ. Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”), στο εξής Κανονισμός SFDR, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνουν κινδύνους ή ευκαιρίες αειφορίας, ήτοι ευκαιρίες ή κινδύνους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης (αγγλ. Environmental, Social and Governance, “ESG”) στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ο Κανονισμός εισάγει ένα σύστημα κατηγοριοποίησης με νέες απαιτήσεις διαφάνειας για συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η ΝΝ ΑΕΔΑΚ (πρώην MetLife AEΔΑΚ) υπάγεται στο αντικείμενο του Κανονισμού SFDR. Ο Κανονισμός SFDR εξασφαλίζει ότι η NN ΑΕΔΑΚ και αντίστοιχοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί δημοσιεύουν την προσέγγισή τους προς τις ευκαιρίες και τους κινδύνους αειφορίας, και εμείς υποστηρίζουμε αυτό το σκοπό. Αποτέλεσμα του Κανονισμού SFDR θα είναι η διαφάνεια μέσω παροχής πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας και στα έντυπα συγκεκριμένων προϊόντων, ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων από τους πελάτες, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους ως προς τους κινδύνους ESG, αλλά και τη αειφορία στους επενδυτικούς σκοπούς.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Κανονισμού SFDR έχει οριστεί από τις 10 Μαρτίου 2021 έως τα τέλη του 2022, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνδεση με άλλους κανονισμούς χρηματοπιστωτικής αειφορίας. Η NN Hellas θα συνεχίσει να εφαρμόζει νέες απαιτήσεις διαφάνειας στα επόμενα χρόνια. Η NN ΑΕΔΑΚ έχει επικαιροποιήσει τις σχετικές ενημερώσεις στην ιστοσελίδα της και στα έντυπα των προϊόντων της, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με τις νομικές απαιτήσεις έως τις 10 Μαρτίου 2021. Οι επικαιροποιήσεις έχουν γίνει με βάση τις νομικές απαιτήσεις που προβλέπονται σε πρώτο επίπεδο από το κείμενο του Κανονισμού SFDR (1o νομοθετικό επίπεδο). Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζονται με την εκτεταμένη και αναλυτική νομοθεσία που αναμένεται να εκδοθεί σε σχέση με τον Κανονισμό SFDR σε δεύτερο χρόνο (2o νομοθετικό επίπεδο) και για αυτό το λόγο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε έντυπα προϊόντων, έντυπα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας ή τυχόν άλλα έντυπα. Η NN ΑΕΔΑΚ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τo 2o νομοθετικό επίπεδο του Κανονισμού SFDR και θα προχωρήσει στην εφαρμογή του, όταν αυτό θα εκδοθεί και θα είναι εφαρμοστέο.

Αυτή η σελίδα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας ως προς τον Κανονισμό SFDR και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ειδικότερα, περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • Πολιτικές κινδύνων αειφορίας.
 • Δυσμενείς επιπτώσεις στη αειφορία.
 • Τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική αμοιβών μας ενσωματώνει τους κινδύνους αειφορίας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα μας κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR.

 

Πολιτικές κινδύνου αειφορίας

Η NN ΑΕΔΑΚ εφαρμόζει την πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης του Ομίλου NN (η «πολιτική πλαίσιο ΥΕ»), που υποστηρίζει τη «συστηματική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης (αγγλ. Environmental, Social and Governance, « ESG ») στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων όσο και των ευκαιριών». Αυτό βοηθά στη λήψη καλύτερα ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων και στη βελτιστοποίηση του προφίλ κινδύνου/απόδοσης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων, καθώς και στο να αντικατοπτρίζονται οι αξίες της NN στην επενδυτική διαδικασία και στην καλύτερη ευθυγράμμιση των εργασιών μας με τους ευρύτερους στόχους και τις προσδοκίες της κοινωνίας σχετικά με τη αειφορία. Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ ισχύει για τις επενδύσεις για λογαριασμό της ΝΝ και για κάποιες από τις υποκείμενες επενδύσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα, όπως αυτές ορίζονται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ. Ο Όμιλος NN έχει ορίσει τον κίνδυνο ESG ως «τον κίνδυνο που συνδέεται άμεσα/έμμεσα με παραβιάσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και κανόνων» και τον επενδυτικό κίνδυνο ESG ως «Κίνδυνο όπου οι παράγοντες ESG σε σχέση με επενδύσεις ή/και επενδυτικές προτάσεις δεν είναι επαρκώς κατανοητοί ή αναγνωρισμένοι, οδηγώντας σε απώλεια αξίας περιουσιακών στοιχείων ή χαμένες ευκαιρίες επένδυσης».

Στη συνέχεια, περιγράφουμε πώς εφαρμόζεται η πολιτική πλαίσιο ΥΕ στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της NN, καθώς και στους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ απαιτεί να καθιερώσουμε μια διαδικασία για τη συστηματική ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις. Εν συντομία, το κάνουμε εφαρμόζοντας μια σειρά στρατηγικών Υπεύθυνων Επενδύσεων («ΥΕ»):

 • Εφαρμόζοντας κριτήρια ΥΕ που βασίζονται σε κανόνες της NN, εξαιρώντας τις επενδύσεις σε ορισμένους κλάδους δραστηριοτήτων ή εταιρίες.
 • Ενσωματώνοντας, κατά περίπτωση, σημαντικούς κινδύνους και ευκαιρίες ESG στην έρευνα και την ανάλυση των επενδύσεων.
 • Ασκώντας ενεργά τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής.
 • Εφαρμόζοντας εξαιρέσεις (ως έσχατη λύση).

Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ καθορίζει κριτήρια ΥΕ βάσει κανόνων μέσω των οποίων αποκλείονται οι επενδύσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται σε ορισμένες δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Ανάπτυξη, παραγωγή, συντήρηση ή εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων.
 • Αμφιλεγόμενη προμήθεια όπλων.
 • Παραγωγή καπνού.
 • Εξόρυξη θερμικού άνθρακα.
 • Εταιρίες που παραβιάζουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και
 • Χώρες που υπόκεινται σε εθνικό επίπεδο κυρώσεις εμπάργκο όπλων.

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN που διαχειρίζονται υποκείμενες επενδύσεις σύμφωνα με εντολή διακριτικής ευχέρειας, εφαρμόζουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με το καθήκον πίστης και την εντολή που έχουμε παράσχει. Επίσης εφαρμόζουν τον Κατάλογο Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της, όπως περιγράφεται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN που διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, θα εφαρμόσουν εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής πλαίσιο ΥΕ που είναι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις πίστης προς το αμοιβαίο κεφάλαιο και τις επενδυτικές οδηγίες του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου NN θα εφαρμόσουν τον Κατάλογο Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της NN, όπως περιγράφεται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ. Εάν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται από το ενημερωτικό δελτίο του να αναπαράγει τη σύνθεση δεικτών (δηλαδή, παθητικά διαχειριζόμενα προϊόντα όπως τα ETFs και δείκτες κεφαλαίων), θα διασφαλίσουμε ότι η σωρευτική στάθμιση των εκδοτών για τους οποίους υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει τη χρηματοδότησή τους, δεν είναι περισσότερο από το 5% του σχετικού κεφαλαίου ή του δείκτη.

Δεν εξετάσαμε την πολιτική πλαίσιο ΥΕ κατά την επιλογή ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για τη διαχείριση των υποκείμενων επενδύσεων. Οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων δεν μπορούν να εφαρμόσουν την πολιτική πλαίσιο ΥΕ της NN, επειδή συμμετέχουν πολλοί επενδυτές. Επίσης, ο Κατάλογος Εξαιρουμένων Δραστηριοτήτων της NN δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον ίδιο λόγο. Για αυτά τα κεφάλαια, θα παρακολουθούμε τη σύνθεσή τους και θα ζητούμε από αυτούς τους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τις πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων και τους καταλόγους εξαιρέσεων που εφαρμόζουν και, εάν δεν είναι διαθέσιμα, θα εφαρμόσουμε μια προσέγγιση βάσει κινδύνου. Η πιο πάνω πληροφόρηση βασίζεται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες έως και σήμερα, και επίσης σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τρίτα μέρη δεν μας έχουν παράσχει (επαρκείς) πληροφορίες, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη λήψη αυτών των πληροφοριών. Όταν στο μέλλον καταστούν διαθέσιμες περισσότερες (επαρκείς) πληροφορίες, θα τροποποιήσουμε τις γνωστοποιήσεις μας για να το αντικατοπτρίσουμε.

 

Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία

Όνομα Οργανισμού: NN ΑΕΔΑΚ (πρώην MetLife ΑΕΔΑΚ)

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI): 635400S5G5WWGN6B8T87

 

Σύνοψη

H NN ΑΕΔΑΚ είναι ένας διαχειριστής και διανομέας αμοιβαίων κεφαλαίων UCITs (Οδηγία 2009/65/EC). Για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας, αναγνωρίζουμε τη σημασία της συστηματικής ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social, and Governance, «ESG») στις επενδυτικές μας πολιτικές, στη λήψη αποφάσεων και στις σχετικές διαδικασίες. Από τη άλλη πλευρά, η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG συμβάλλει στην αντανάκλαση των αξιών του οργανισμού μας στην επενδυτική διαδικασία και στην καλύτερη ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μας με τους ευρύτερους στόχους και τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Τα αμοιβαία κεφάλαια UCITs είναι συλλογικές επενδύσεις των πελατών της ΑΕΔΑΚ που τα διαχειρίζεται το τμήμα επενδύσεων της εταιρίας. Όπου κάνουμε χρήση τρίτων διαχειριστών, αυτοί και τα προϊόντα τους επιλέγονται με επιμέλεια έτσι ώστε η επενδυτική τους φιλοσοφία και προσέγγιση να ευθυγραμμίζεται κατά το δυνατό με τις δικές μας πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων (Responsible Investment Policies). Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας ως προς την επιλογή υπευθύνων επενδύσεων, στοχεύουμε στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των επενδυτικών μας αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας. Οι πιο σημαντικές εξ αυτών αναφέρονται ως Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις (Principle Adverse Impacts). Αυτές μπορεί να προκύψουν σε διάφορους τομείς, όπως σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, και σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.

Εξετάζουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων των χρηματοοικονομικών μας προϊόντων μέσω συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών. Ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην επενδυτική διαδικασία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή της στρατηγικής του, την κατηγορία των στοιχείων ενεργητικού, το διαχειριστή και τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων. Κατά συνέπεια, η ακριβής εφαρμογή μπορεί να διαφέρει μεταξύ των χρηματοοικονομικών προϊόντων, κάτι που θα τεκμηριωθεί κατά περίπτωση στις γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)). Όπου έχουμε πλήρη διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, οι διαχειριστές μας υποχρεούνται να εξετάσουν τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην εφαρμογή δέουσας επιμέλειας ως προς τις επενδύσεις και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων με βάση τις κατευθύνσεις μας και να αναφέρουν σχετικά. Όπου δεν έχουμε διακριτική ευχέρεια, για παράδειγμα σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια/προϊόντα στα οποία επενδύουν και άλλοι επενδυτές, ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές των περιουσιακών στοιχείων να διαθέτουν κατάλληλες μεθοδολογίες, δεδομένα και διαδικασίες ώστε να εξετάσουν τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην επενδυτική δέουσα επιμέλεια και στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού SFDR, θα παρακολουθούμε τους διαχειριστές μας και τις επιδόσεις τους σε αυτόν τον τομέα και θα συνεργαστούμε ενεργά μαζί τους για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις πρακτικές και τα αποτελέσματά τους.

Σε αυτή τη δήλωση παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική προσέγγισή μας για τον εντοπισμό, την ιεράρχηση και την αντιμετώπιση των Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων των επενδυτικών μας αποφάσεων σχετικά με τους παράγοντες βιωσιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει τις προσδοκίες που έχουμε από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η παρούσα δήλωση αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

 1. Περιγραφή των Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην αειφορία
 2. Περιγραφή των πολιτικών για να αναγνωρίσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην αειφορία
 3. Πολιτικές δεσμεύσεων
 4. Αναφορές σε διεθνή πρότυπα

 

Ι. Περιγραφή των Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην αειφορία

H NN ΑΕΔΑΚ έχει μακρά ιστορία υπεύθυνης επιλογής επενδύσεων. Η πολιτική που περιγράφει το πλαίσιο επιλογής υπευθύνων επενδύσεων του Oμίλου NN (σύνδεσμος εδώ), αντικατοπτρίζει τη συνολική προσέγγισή μας.

Η NN ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις των επενδύσεών της σε παράγοντες αειφορίας. Η παρούσα αποτελεί τη δήλωση της NN ΑΕΔΑΚ για τις Κυρίες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην αειφορία.

Η NN ΑΕΔΑΚ χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μεθόδων για τον μετριασμό των Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων. Οι βασικές εξ αυτών είναι η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών εκδοτών, η συνεργασία με τις εταιρίες εκδότες χρεογράφων και οι εξαιρέσεις σε κατηγορίες επενδύσεων, κλάδους ή δραστηριότητες. Η επιλογή των μεθόδων που εφαρμόζουμε (ή ο συνδυασμός αυτών) εξαρτάται από τη φύση του αντικειμένου, καθώς και από το συγκεκριμένο πλαίσιο της επένδυσης που προκαλεί τις δυσμενείς επιπτώσεις. Επίσης, όπου γίνεται χρήση εξωτερικών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, επιλέγουμε, όπου είναι δυνατόν και εφικτό, διαχειριστές που εφαρμόζουν αυτές τις μεθόδους. Ο αποκλεισμός εταιριών από τις επιτρεπόμενες επενδύσεις σημαίνει ότι εμείς ή οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που έχουμε επιλέξει δεν μπορούμε πλέον να τις επηρεάσουμε στο να μετριάσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρουν στην αειφορία. Για το λόγο αυτό, όπου είναι δυνατόν, προτιμάμε μια προσέγγιση ελεγχόμενης αποεπένδυσης, αποκλείοντας οριστικά μόνο τις εταιρίες στις οποίες η δέσμευση τους είτε δεν θεωρείται εφικτή είτε κρίνεται απίθανο να αλλάξει τη συμμετοχή της εταιρίας σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως: το είδος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ή της στρατηγικής, η κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, ο διαχειριστής και η διαθεσιμότητα αξιόπιστων δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική-Πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης του Ομίλου NN (NN Group Responsible Investment Framework policy σύνδεσμος εδώ)

 

ΙΙ. Περιγραφή των πολιτικών για να αναγνωρίσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις στην αειφορία (Πολιτική-Πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης του Ομίλου NN (nn-group.com))

Αναδεικνύοντας το όραμα και την προσέγγισή μας σχετικά με τις υπεύθυνες επενδύσεις, ο Όμιλος NN έχει μια Πολιτική-Πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης (NN Group Responsible Investment Framework policy). Με επτά βασικές αρχές (σύνδεσμος εδώ), έχουμε επισημάνει τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να επενδύουμε υπεύθυνα τα περιουσιακά μας στοιχεία. H προσέγγισή μας αντικατοπτρίζει τις επενδυτικές μας απόψεις, τις αξίες του οργανισμού μας, τους σχετικούς νόμους και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα τα οποία καθόρισαν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την επενδυτική διαδικασία. Αξιολογούμε τις επιτρεπόμενες επενδύσεις μας βάσει των κριτηρίων που έχουμε θέσει για την αξιολόγηση των υπεύθυνων επενδύσεων και αναμένουμε ότι οι διαχειριστές μας ακολουθούν ανάλογες διαδικασίες.

Ο Όμιλος ΝΝ αναμένει από τους εκδότες των εταιριών στις οποίες επενδύει, να λειτουργούν συμμορφούμενοι σε διεθνή πρότυπα όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, οι Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και οι Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Όταν διαπιστώνουμε ότι οι εκδότες παραβιάζουν σοβαρά και συστηματικά αυτά τα πρότυπα, ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές μας, όπου είναι δυνατόν και εφικτό, να ξεκινήσουν μια διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων. Εκδότες αποκλείονται από τις επιτρεπόμενες επενδύσεις όταν η δέσμευσή τους δεν θεωρείται πλέον επαρκής ή εφικτή για την αλλαγή ή τον περιορισμό της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μια τέτοια απόφαση δεν θα ληφθεί ασυλλόγιστα και μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο αποκλεισμός είναι μια ισορροπημένη και αναλογική απάντηση.

Εντάσσουμε εκδότες στον κατάλογο επενδυτικού αποκλεισμού όταν αποδεδειγμένα έχουν δραστηριότητες σχετικές με το εμπόριο όπλων σε κεντρικές κυβερνήσεις ή μη κρατικούς παράγοντες που υπόκεινται σε κυρώσεις από εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών ή της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις εταιρίες που αναπτύσσουν, παράγουν, διατηρούν ή εμπορεύονται «αμφιλεγόμενα όπλα». Τα όπλα που ορίζουμε ως αμφιλεγόμενα περιλαμβάνουν τις νάρκες κατά προσωπικού, τα πυρομαχικά διασποράς, τα βιολογικά όπλα, τα χημικά όπλα, τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου, τα όπλα λευκού φωσφόρου και τα πυρηνικά όπλα. Επίσης, εντάσσουμε στον κατάλογο επενδυτικού αποκλεισμού εκδότες που συμμετέχουν στην παραγωγή καπνού, ασφαλτικής άμμου ή εξόρυξης άνθρακα. Τέλος, οι κρατικοί εκδότες κατά των οποίων έχει εφαρμοστεί εμπάργκο όπλων από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο αποκλεισμού. Κατά περίπτωση, η NN μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει επίσης κρατικούς εκδότες για άλλους λόγους. Ο κατάλογος αποκλεισμού της NN είναι διαθέσιμος στο κοινό στη σελίδα Πολιτικών Υπεύθυνων Επενδύσεων της ιστοσελίδας του Ομίλου NN (σύνδεσμος εδώ).

Δεδομένης της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν οι διαχειριστές μας, είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε με απόλυτο τρόπο τον κατάλογο αποκλεισμού στο σύνολό του. Όταν τα περιουσιακά μας στοιχεία επενδύονται σε αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία η NN ΑΕΔΑΚ δεν διαθέτει πλήρη διακριτική ευχέρεια, π.χ. σε συλλογικά επενδυτικά οχήματα στα οποία συμμετέχουν και άλλοι επενδυτές, δεν μπορούμε να επιβάλουμε τον κατάλογο αποκλεισμού μας κατά απόλυτο τρόπο. Ακόμη και όταν οι επενδύσεις δεν παραβιάζουν τα κριτήρια αποκλεισμού μας, αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην αειφορία, τις οποίες μπορούμε να διαχειριστούμε μέσω της άσκησης δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ή μέσω της διαδικασίας ανάληψης δεσμεύσεων, η οποία αναλύεται περαιτέρω στο τμήμα III.

Δεν προτεραιοποιούμε μία Κύρια Δυσμενή Επίπτωση έναντι άλλης, αλλά εμείς και οι διαχειριστές μας ιεραρχούμε τους πόρους που διατίθενται για την αντιμετώπιση των Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων με βάση διάφορους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα δεδομένων, το είδος των επενδυτικών μέσων, ο αντίκτυπος στην κοινωνία ή στο περιβάλλον και η αναμενόμενη πιθανότητα επίτευξης του μετριασμού αυτών των επιπτώσεων. Καθώς οι εκάστοτε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων, υπάρχει μια ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι επιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά μας προϊόντα.

 

III. Πολιτικές Ανάληψης Δεσμεύσεων για την Αειφορία

Πιστεύουμε ότι η ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο εταιρικού εκδότη και η συμμετοχή σε ψηφοφορίες που λαμβάνουν χώρα στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτών είναι αποτελεσματικοί τρόποι για τους επενδυτές να καταστήσουν τη διαχείριση της εταιρίας υπεύθυνη ώστε να σχηματιστεί ένα ευεργετικό περιβάλλον που να προωθεί την αειφορία. Ως εκ τούτου, αναμένουμε από τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να αντιμετωπίσουν, όπου είναι δυνατόν και εφικτό, τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις μέσω δραστηριοτήτων ψηφοφορίας και δέσμευσης, επί τη βάση έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων υψηλής ποιότητας. Όπου χρειάζεται, με τη συνδρομή των διαχειριστών μας βελτιώνουμε περαιτέρω τις πρακτικές, τα αποτελέσματα και τις γνωστοποιήσεις τους σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε καταπιστευματικό καθήκον για τα περιουσιακά στοιχεία που επενδύονται τόσο για λογαριασμό των πελατών μας όσο και για τα δικά μας. Ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές μας να συνεργάζονται ενεργά με τις εταιρίες στις οποίες επενδύουν. Όταν έχουμε πλήρη διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, η πολιτική δέσμευσης του Ομίλου NN θα πρέπει να τηρείται από τους διαχειριστές (σύνδεσμος εδώ).

 

Σε συνέχεια των όσων ορίζονται για τη συνεργασία με εταιρίες που παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα (όπως περιγράφεται στο τμήμα II), ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές μας να ασχοληθούν με τα θέματα ESG που πιστεύουμε ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και όπου αναμένεται ότι οι προσπάθειες δέσμευσής τους μπορούν να επιτύχουν ευεργετική αλλαγή.

Επιπλέον, αναμένουμε από τους διαχειριστές μας να κοινοποιούν περιοδικά τόσο τις δραστηριότητες δέσμευσης στις οποίες προβαίνουν όσο και τα αποτελέσματά τους σχετικά με την αειφορία, ενώ θα ενεργούμε στην περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει.

 

IV. Αναφορές σε Διεθνή Πρότυπα

Η επενδυτική μας προσέγγιση ενσωματώνει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, των Κατευθυντήριων Αρχών του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Με βάση αυτά τα πρότυπα, το Πλαίσιο Υπεύθυνης Επένδυσης του Ομίλου NN (NN Group Responsible Investment Framework Policy) περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται στην επενδυτική διαδικασία. Παρακολουθούμε ενεργά ενδείξεις παραβιάσεων των υπεύθυνων επενδυτικών κριτηρίων της NN. Οι ενδείξεις αυτές περιλαμβάνουν έρευνες σχετικά με το ESG από εξωτερικούς παρόχους έρευνας, αναφορές από τα τμήματα επενδύσεων της ΝΝ, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή πληροφορίες από Μη Κυβερνητικές Οργανώνεις ή ακόμη και από πηγές μέσων ενημέρωσης. Όπου δεν έχουμε πλήρη διακριτική ευχέρεια σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να τα εξετάσουν. Πιστεύουμε ότι ο υπεύθυνος επενδυτής θα πρέπει να συνεισφέρει ενεργά και να συνεργάζεται με άλλους φορείς στη δημιουργία αξίας των επενδύσεων, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω το πεδίο αυτό. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ή υπογράφουμε σχετικά πρότυπα και δηλώσεις αρχών και είμαστε ενεργά μέλη και υπογράφοντες σε δίκτυα και υπεύθυνες επενδυτικές πρωτοβουλίες, και ενθαρρύνουμε ενεργά τους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να πράξουν το ίδιο. Επιπλέον, εξετάζουμε μια σειρά υπεύθυνων κωδίκων επιχειρηματικής συμπεριφοράς και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τη δέουσα επιμέλεια και την υποβολή εκθέσεων. Παρακάτω παραθέτουμε παραδείγματα ενώσεων, υπεύθυνων κωδίκων επιχειρηματικής συμπεριφοράς και πρωτοβουλιών που έχουμε εγκρίνει ή έχουμε συνυπογράψει. Ανατρέξτε σε αυτόν τον σύνδεσμο για τον πλήρη κατάλογο.

 • Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.
 • Δεσµεύσεις της Διακήρυξης των Παρισίων για το Kλίμα.
 • Eιδική Ομάδα Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για το Κλίμα (FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)).
 • Δεσμευτική Διακήρυξη Χρηματοπιστωτικού Τομέα για το Κλίμα (Dutch Klimaatakkoord).
 • Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).
 • Ένωση Θεσμικών Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή (Institutional Investor Group on Climate Change / IIGCC).
 • GRESB.
 • Σύμφωνο του ICSR για τον Ολλανδικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.
 • Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment.

 

Πολιτική αμοιβών

Στην NN ΑΕΔΑΚ εφαρμόζουμε την Πολιτική Αποδοχών και Παροχών η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το Πλαίσιο Αποδοχών του ΝΝ Group (το «Πλαίσιο Αποδοχών»). Το Πλαίσιο Αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένο με την εταιρική στρατηγική του ΝΝ Group, τους στόχους, τις αξίες και τις αποφάσεις για την ανάληψη κινδύνου, και υποστηρίζει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Με βάση το Πλαίσιο Αποδοχών, η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης βασίζεται σε έναν αριθμό οικονομικών και μη οικονομικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί εστιάζουν στην ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου όπως και στην ισορροπημένη ανάληψή του. Αυτό καλύπτει όλους τους κινδύνους, όπως περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο παρακάτω link: https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment/sustainable-finance-regulation.htm

 

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών προϊόντων βάσει του SFDR

Σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, στην προσυμβατική ενημέρωση των προϊόντων μας περιλαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των κινδύνων αειφορίας σε επενδυτικές αποφάσεις και τον τρόπο ταξινόμηης κάθε προϊόντος, όπως περιγράφεται στο SFDR. Οι ταξινομήσεις προϊόντων βοηθούν τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους να προσδιορίσουν εάν ένα προϊόν:

 • Προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά.
 • Έχει βιώσιμο επενδυτικό στόχο.
 • Δεν κάνει κανένα από τα παραπάνω.

Αυτές οι γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται στην προσυμβατική ενημέρωση των προϊόντων και σε αυτόν τον ιστότοπο.

Search NN Website