Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Διαδικασία Μεταβίβασης

 

Διαδικασία μεταβίβασης μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου

Σύμφωνα με το νόμο, η μεταβίβαση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι εφικτή μόνο μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού (γονείς, σύζυγος, τέκνα) και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή (αδέλφια).

Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθυμεί τέτοιου είδους αλλαγή, υποβάλλει στην εταιρία διαχείρισης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 επικυρωμένη από αστυνομική ή άλλη διοικητική αρχή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα απευθύνεται προς την NN Α.Ε.Δ.Α.Κ. και θα αναφέρει το αίτημα προσθήκης, μεταβίβασης ή και αφαίρεσης δικαιούχου από ενεργό/ούς Τίτλο/ους Μητρώου.

Οι ανωτέρω μεταβολές εξαιρούνται των χρεώσεων προμηθειών.

Το Τμήμα Μεριδιούχων, αφού παραλάβει τις αιτήσεις μεταβίβασης όπως ακριβώς συμβαίνει κατά τη διαδικασία συμμετοχών ή εξαγορών, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στις αιτήσεις ως προς την ορθότητά τους και την αντιπαραβολή τους με τα στοιχεία των μεριδιούχων, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο σύστημα της εταιρίας.

Στη συνέχεια, οι εντεταλμένοι λειτουργοί του τμήματος διεκπεραιώνουν τις μεταβιβάσεις των μεριδίων στους νέους μεριδιούχους.

Στην περίπτωση που υποβληθεί αίτημα προσθήκης ή μεταβίβασης σε πρόσωπο που δεν εμπίπτει στα οριζόμενα της πρώτης παραγράφου (α’ και β’ βαθμού συγγένεια), τότε το αίτημα απορρίπτεται. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί αίτηση εξαγοράς, καταβολή του τιμήματος της εξαγοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και εκ νέου αίτηση συμμετοχής και δημιουργία νέου μητρώου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Search NN Website