Ρυθμίσεις

Η Εταιρία

Προϊόντα

Ενημέρωση Επενδυτών

Μικτά

Συνδυασμός επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς. Σκοπός η μεγιστοποίηση της απόδοσης από υπεραξίες και εισόδημα, αναλαμβάνοντας επενδυτικό κίνδυνο μικρότερο σε σχέση με επενδύσεις αποκλειστικά σε μετοχές.

ΝΝ Ευρωπαϊκό Μικτό

Η ισορροπημένη επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος, μέσω της διασποράς του Α/Κ σε μετοχές, ομόλογα και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις κυρίως της ευρωπαϊκής αγοράς.

Με ενδιαφέρει
Search NN Website