NN Ευρωπαϊκό Μικτό

Η ισορροπημένη επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος, μέσω της διασποράς του Α/Κ σε μετοχές, ομόλογα και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις κυρίως της Ευρωπαϊκής αγοράς

 
Γενικές Πληροφορίες
Όνομα NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ.
Κατηγορία Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Κωδικός Bloomberg ALEUEUB GA
Άδεια Σύστασης

112/2/09.06.1992 - ΦΕΚ: 405/Β/22.06.1992, Τροπ/ση: 419/25.07.2022

Επενδυτικός Κίνδυνος 3 (από 7)
Ημερομηνία Έναρξης 25/06/92
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark) Εσωτερικός Δείκτης Αναφοράς

Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Α/Κ είναι η επίτευξη υψηλών συνολικά αποδόσεων μεσομακροχρόνια, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων και μέσων χρηματαγοράς, κυρίως στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. Η απόδοση θα προέλθει τόσο από την πραγματοποίηση υπεραξιών και κεφαλαικών κερδών όσο και από εισόδημα με την μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων, μέσω ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Οι επενδύσεις σε ομόλογα και μετοχές θα υπερβαίνουν το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ παράλληλα οι επενδύσεις σε μετοχές ή ομόλογα ή καταθέσεις και συναφή μέσα χρηματαγοράς θα υπολείπονται του 65% του καθαρού ενεργητικού. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού του χαρτοφυλακίου σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων ενδεικτικά στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης, του Παρισιού, του Λονδίνου, της Μαδρίτης, του Μιλάνου, της Ζυρίχης, του Άμστερνταμ, του Ελσίνκι, της Στοκχόλμης, του Όσλο και της Λισαβώνας, και οι οποίες έχουν θετικά θεμελιώδη μεγέθη, αναπτυξιακές προοπτικές και διαχρονική ικανότητα του management να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται. Δευτερευόντως, ανάλογα με τη χρηματιστηριακή συγκυρία το Α/Κ ενδέχεται να επενδύει σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑ και οι οποίες πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια. Το Α/Κ προτίθεται να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων καθώς επίσης και σε ομόλογα κρατικών ή δημοσίων διεθνών οργανισμών (στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη) που εκδίδουν ή εγγυώνται τις αξίες στις οποίες προτίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, μέσω επενδύσεων σε τοκοφόρες καταθέσεις και λοιπά συναφή μέσα χρηματαγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές, με προτεινόμενο χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 5 ετών, που επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και εισόδημα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων κυρίως αλλοδαπών επιχειρήσεων και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μέτριο προς υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Ο κίνδυνος πηγάζει από την μεταβλητότητα των τιμών, κυρίως των μετοχών και δευτερευόντως των ομολόγων στα οποία επενδύει το Α/Κ, που προέρχεται από τις εξελίξεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο.

Εξέλιξη Καθαρής Τιμής

Ενεργητικό (€)


Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος

Από
Έως
Εξαγωγή

Επενδυτική Σύνθεση

Απόδοση
Απόδοση
Ετήσια 31/03/23 - 29/03/24 0.58%
Τριετής 31/03/21 - 29/03/24 -0.40%
Πενταετής 29/03/19 - 29/03/24 -1.99%

To A/K λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων υπεύθυνων επενδύσεων που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτά περιγράφονται στην Πολιτική πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων είναι κυρίως βασισμένη σε κριτήρια αποκλεισμού επενδύσεων και επικεντρώνεται σε επίπεδο εταιρίας, όπως αυτό αναγράφεται στη «Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων στην Αειφορία» της NN Hellas (Βιωσιμότητα (nnhellas.gr)).

Ρυθμίσεις
Search NN Website