Ενεργοποίηση υπηρεσίας eContact

Επιθυμώ να λαμβάνω όλες τις ενημερώσεις και τα έγγραφα της NN Hellas που αφορούν σε όλα τα ασφαλιστήρια στα οποία είμαι συμβαλλόμενος ή/και ασφαλισμένος, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών ενημερώσεων αναφορικά με τα εν λόγω ασφαλιστήρια (ενδεικτικά: ετήσια ενημέρωση τυχόν ασφαλιστικού – επενδυτικού προγράμματος), που προβλέπονται στους όρους των ασφαλιστηρίων και στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με ψηφιακά μέσα [ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών της ΝΝ Hellas] και ότι η αποστολή εγγράφων από την εταιρία με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί τεκμήριο ότι τα έγγραφα έχουν αποσταλεί και παραδοθεί νόμιμα και ότι έλαβα γνώση αυτών.
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επίθετό σας
Συμπληρώστε το ΑΦΜ σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε το κινητό σας τηλέφωνο
Εικόνα CAPTCHA
Παρακαλώ εισάγετε τον παραπάνω κωδικό
Ρυθμίσεις
Search NN Website