Διαδικτυακή γνωστοποίηση για το προϊόν Ultra Plan, σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών


Α. Περίληψη

Το Ultra Plan είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν περιοδικών καταβολών, με δυνατότητα έκτακτων καταβολών, που συνδέεται με επενδύσεις σε μερίδια υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας τη δυνατότητα επένδυσης σε πολλαπλές επενδυτικές επιλογές. Οι παροχές του επενδυτικού σκέλους του προγράμματος συνδέονται άμεσα με την αξία των μεριδίων των εκάστοτε υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιλεγεί.

Το Ultra Plan προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί Γνωστοποιήσεων Αειφoρίας στον τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Τα εν λόγω περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά θα επιτυγχάνονται μόνον όταν:

  • το προϊόν Ultra Plan που έχει αγοράσει ο τελικός επενδυτής επενδύει τουλάχιστον σε μία από τις επενδυτικές επιλογές που αναφέρονται στον κατάλογο που παρατίθεται παρακάτω, οι οποίες ταξινομούνται ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα του άρθρου 8 σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, και
  • τουλάχιστον μία από τις εν λόγω επιλογές διατηρείται κατά την περίοδο κατοχής του προϊόντος Ultra Plan.

Οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές του Ultra Plan, που πληρούν τις προϋποθέσεις ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 8(1) και (2) του Κανονισμού SFDR, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές που καθιστά διαθέσιμες τις προσφερόμενες επενδυτικές επιλογές, είναι οι παρακάτω:

  • Επένδυση ασφαλίστρου προγράμματος (επιλογή κατανομής επενδύσεων 7): Το προς επένδυση ασφάλιστρο τοποθετείται κατά 100% σε μερίδια του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004) της Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
  • Επένδυση ασφαλίστρου έκτακτης καταβολής: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004) της Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

Το Ultra Plan δεν έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού SFDR και οι υποκείμενες επενδύσεις του προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά αειφόρες οικονομικές δραστηριότητες.

Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), κατά τις επενδύσεις του λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί το βαθμό συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG»). Η επενδυτική στρατηγική του λαμβάνει υπόψη τρεις (3) ομάδες παραγόντων αειφορίας που εμπλέκονται με την αξιολόγηση μίας επενδυτικής απόφασης, οι οποίοι σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ενός εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου με το φυσικό περιβάλλον, με τις πρακτικές ενός εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου που έχουν αντίκτυπο στον χώρο εργασίας, στην κοινωνία ή στην κοινότητα και με τον τρόπο διακυβέρνησης ενός εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου. Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά/κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%. Ο διαχειριστής επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί συνεχώς τα περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθούνται, μέσω της αξιολόγησης των χρεωστικών τίτλων στους οποίους επενδύει το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης θέματα.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το Ultra Plan διακρίνεται σε ποσοτική και ποιοτική. Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα στοιχεία αναφορικά με τα ESG χαρακτηριστικά των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών του Ultra Plan, που πληρούν τις προϋποθέσεις ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 8(1) και (2) του Κανονισμού SFDR, παρέχονται στην NN Hellas μέσω του Ευρωπαϊκού προτύπου (EET) για τα δεδομένα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, ένα ποσοστό από τα στοιχεία που παρέχονται στην NN Hellas αποτελούν εκτιμήσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπεια των αναφορών. Η NN Hellas θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και αναμένουμε βελτίωση της κάλυψης δεδομένων τα επόμενα χρόνια.

Η ΝΝ Hellas εκτελεί τη δική της δέουσα επιμέλεια στους διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, αναφορικά με τους εκδότες των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία ενδέχεται να επενδύσει ένα  υποκείμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, η δέουσα επιμέλεια εκτελείται από τον διαχειριστή επενδύσεών του. Για το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), η διεύθυνση επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, κατά την επιλογή των προς επένδυση χρεωστικών τίτλων, εξετάζει τους εκδότες των χρηματοπιστωτικών μέσων ως προς τις πολιτικές που εφαρμόζουν σε σχέση με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων τους και τον τρόπο διακυβέρνησης που ακολουθούν μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων περί βιωσιμότητας που θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Η NN Hellas επιδιώκει τη συνεργασία με διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, που με τη σειρά τους συνεργάζονται με τις εταιρίες στις οποίες επενδύουν, ασκώντας πολιτικές ενεργούς συμμετοχής στο πλαίσιο της αειφορίας. Ωστόσο, οι διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν τις δικές τους πολιτικές ενεργούς συμμετοχής, όπου αναδεικνύουν τη συστηματική ενσωμάτωση των ESG παραγόντων στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων βιωσιμότητας όσο και των ευκαιριών που αναδεικνύονται. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), δεν εφαρμόζονται, από τον διαχειριστή επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, πολιτικές ενεργού συμμετοχής σε επίπεδο εκδότη, εξαιτίας του γεγονότος ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εξωτερικού.

Για το Ultra Plan δεν έχει οριστεί συγκεκριμένος δείκτης ως δείκτης αναφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσο το προϊόν είναι ευθυγραμμισμένο με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (Π/Κ) που προωθεί.


Β.
Κανένας Στόχος Αειφόρων Επενδύσεων

Το Ultra Plan προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί Γνωστοποιήσεων Αειφoρίας στον τομέα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation), στο εξής Κανονισμός SFDR. Τα εν λόγω περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά θα επιτυγχάνονται μόνον όταν:

  • το προϊόν Ultra Plan που έχει αγοράσει ο τελικός επενδυτής επενδύει τουλάχιστον σε μία από τις επενδυτικές επιλογές που αναφέρονται στον κατάλογο που παρατίθεται παρακάτω, οι οποίες ταξινομούνται ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα του άρθρου 8 σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, και
  • τουλάχιστον μία από τις εν λόγω επιλογές διατηρείται κατά την περίοδο κατοχής του προϊόντος Ultra Plan.

Οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές του Ultra Plan, που πληρούν τις προϋποθέσεις ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 8(1) και (2) του Κανονισμού SFDR, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές που καθιστά διαθέσιμες τις προσφερόμενες επενδυτικές επιλογές, είναι οι παρακάτω:

  • Επένδυση ασφαλίστρου προγράμματος (επιλογή κατανομής επενδύσεων 7): Το προς επένδυση ασφάλιστρο τοποθετείται κατά 100% σε μερίδια του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004) της Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
  • Επένδυση ασφαλίστρου έκτακτης καταβολής: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004) της Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.

Το ποσοστό των υποκείμενων επενδυτικών επιλογών του Ultra Plan που προωθούν περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (“Π/Κ”) ανέρχεται περίπου στο 14% (1 από τις 7 διαθέσιμες υποκείμενες επενδυτικές επιλογές του Ultra Plan) των συνολικών διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών για την κατανομή επένδυσης ασφαλίστρου προγράμματος. Για τις έκτακτες καταβολές, το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 9% (1 από τους 11 διαθέσιμους ΟΣΕΚΑ).

Αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο του αειφόρες επενδύσεις. Το Ultra Plan πραγματοποιεί εν μέρη αειφόρες επενδύσεις μέσω επένδυσης στο Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), καθώς το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά/κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%*. Οι υποκείμενες επενδύσεις του προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά αειφόρες οικονομικές δραστηριότητες.


Γ. Περιβαλλοντικά ή Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού Προϊόντος

Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τις επενδύσεις του λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί το βαθμό συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG»), επενδύοντας κυρίως σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ΕΥΡΩ*.


Δ. Επενδυτική Στρατηγική

Το Ultra Plan είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν περιοδικών καταβολών, με δυνατότητα έκτακτων καταβολών, που συνδέεται με επενδύσεις σε μερίδια υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, παρέχοντας τη δυνατότητα επένδυσης σε πολλαπλές επενδυτικές επιλογές. Οι παροχές του επενδυτικού σκέλους του προγράμματος συνδέονται άμεσα με την αξία των μεριδίων των εκάστοτε υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιλεγεί. Προσφέρει ευελιξία στην επιλογή των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ή τυχόν άλλα εκ του νόμου επιτρεπόμενα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) ανάμεσα στα εκάστοτε προσφερόμενα. Για την επένδυση του ασφαλίστρου προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της κατανομής επένδυσης μεταξύ των εκάστοτε προσφερόμενων επιλογών. Για την τυχόν έκτακτη καταβολή, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της κατανομής επένδυσης μεταξύ των εκάστοτε προσφερόμενων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Το Ultra Plan προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα εν λόγω περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά επιτυγχάνονται αναφέρονται στην ενότητα «B. Κανένας στόχος αειφόρων επενδύσεων».

Η NN Hellas εφαρμόζει την Πολιτική Πλαίσιο Υπεύθυνων Επενδύσεων του Ομίλου NN («NN RI Framework» - «Πολιτική Πλαίσιο ΥΕ»). H Πολιτική Πλαίσιο YE, για την οποία μπορείτε να ανατρέξετε εδώ, περιγράφει τους κανόνες που καθορίζουν τα κριτήρια υπεύθυνης επένδυσης του Ομίλου NN. Τα κριτήρια αυτά αντικατοπτρίζουν τις επενδυτικές πεποιθήσεις και αξίες του Ομίλου NN, τους σχετικούς νόμους και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η ΝΝ Hellas αναγνωρίζει ότι δεν είναι σε θέση να επηρεάσει άμεσα τις υποκείμενες επενδύσεις ΟΣΕΚΑ εξωτερικών διαχειριστών (δηλαδή που δεν σχετίζονται με τον Όμιλο NN), ούτε να επιβάλει την Πολιτική Πλαίσιο ΥΕ, επειδή συμμετέχουν πολλοί επενδυτές. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ο κατάλογος εξαιρουμένων δραστηριοτήτων της Πολιτικής Πλαισίου ΥΕ. Στις υποκείμενες επενδυτικές επιλογές του Ultra Plan εφαρμόζονται τα κριτήρια αποκλεισμού του εκάστοτε διαχειριστή.

Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), η επενδυτική στρατηγική του λαμβάνει υπόψη τρεις (3) ομάδες παραγόντων αειφορίας που εμπλέκονται με την αξιολόγηση μίας επενδυτικής απόφασης, οι οποίοι σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ενός εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου με το φυσικό περιβάλλον, με τις πρακτικές ενός εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου που έχουν αντίκτυπο στον χώρο εργασίας, στην κοινωνία ή στην κοινότητα και με τον τρόπο διακυβέρνησης ενός εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου**.

Ε. Ποσοστό Επενδύσεων

Το Ultra Plan προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού SFDR, χωρίς να έχει ως στόχο του αειφόρες επενδύσεις. Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 2α του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 είναι διαθέσιμες στην «Προσυμβατική γνωστοποίηση αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088» του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004) στην ιστοσελίδα του διαχειριστή του ΟΣΕΚΑ www.piraeusaedak.gr. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι υποκείμενες επενδυτικές επιλογές του Ultra Plan, οι οποίες ταξινομούνται ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα του άρθρου 8 σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR, προωθούν περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (“Π/Κ”).

Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων του χρηματοπιστωτικού προϊόντος θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθούνται, σύμφωνα με τα δεσμευτικά στοιχεία της επενδυτικής στρατηγικής του χρηματοπιστωτικού προϊόντος*. Μια τέτοια αναλογία είναι απλώς η ελάχιστη και το ακριβές ποσοστό των επενδύσεων του χρηματοπιστωτικού προϊόντος που απέκτησε λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμο στην ετήσια έκθεση*.

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά/κοινωνικά (Π/Κ) χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%*.

Επενδυτική Επιλογή

#1 Ευθυγραμμιζόμενες με Π/Κ Χαρακτηριστικά

#2 Άλλες

#1A Αειφόρες

#1Β Άλλα Π/Κ Χαρακτηριστικά

Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004)

80%

20%

10%

70%


#1 Ευθυγραμμιζόμενες με Π/Κ χαρακτηριστικά:
Περιλαμβάνει τις επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν.

#2 Άλλες: Περιλαμβάνει τις υπόλοιπες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, που δεν είναι ευθυγραμμισμένες με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, ούτε χαρακτηρίζονται ως αειφόρες επενδύσεις.


ΣΤ. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών ή Κοινωνικών Χαρακτηριστικών

Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), πριν την αρχική επένδυση όλοι οι χρεωστικοί τίτλοι αξιολογούνται από τον διαχειριστή επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ώστε να είναι σε συμμόρφωση με τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου**. Κατά το στάδιο επιλογής, οι χρεωστικοί τίτλοι κατατάσσονται με βάση την αξιολόγησή τους σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης θέματα (στο εξής «ESG score»)**. Η συμμόρφωση με το ελάχιστο ESG score, που έχει θεσπιστεί ως προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των χρεωστικών τίτλων στο χαρτοφυλάκιο και αφορά τουλάχιστον το 80% του χαρτοφυλακίου του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου, παρακολουθείται συνεχώς από τη διεύθυνση Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ**.


Ζ. Μεθοδολογίες

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το Ultra Plan είναι διττή και παρατίθεται παρακάτω.

Ποσοτική Μεθοδολογία

Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), η μεθοδολογία που εφαρμόζεται από τον διαχειριστή επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ σχετικά με την μέτρηση του τρόπου επίτευξης των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που προωθεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν, είναι αυτή του Bloomberg**.

Ποιοτική Μεθοδολογία

Αξιοποιούμε τα αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένων και των γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών) και τα εξετάζουμε σε ποιοτικό επίπεδο, ώστε να εντοπίσουμε τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά των επενδυτικών επιλογών και κατ’ επέκταση του προϊόντος Ultra Plan.


Η. Πηγές και Επεξεργασία Δεδομένων

Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), η διεύθυνση Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ χρησιμοποιεί στοιχεία που παρέχονται για το ESG από εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων και οργανισμούς πληροφόρησης. Ειδικότερα, οι πάροχοι των δεδομένων είναι το Bloomberg και η Παγκόσμια Τράπεζα για τα κυβερνητικά ομόλογα. Επίσης, χρησιμοποιούνται στοιχεία και από τις εκθέσεις βιωσιμότητας των εταιριών περί ESG που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους**. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται σε φύλλο εργασίας Excel όπου υπολογίζονται τα ESG χαρακτηριστικά σε επίπεδο προϊόντος** και παρέχονται στην NN Hellas μέσω του Ευρωπαϊκού προτύπου (EET) για τα δεδομένα των Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και παραγόντων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance, «ESG»).


Θ. Περιορισμοί Μεθοδολογιών και Δεδομένων

Η NN Hellas συνεργάζεται με εξωτερικούς διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), ο διαχειριστής επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από εξειδικευμένες βάσεις και οργανισμούς πληροφόρησης (το Bloomberg και η Παγκόσμια Τράπεζα για τα κυβερνητικά ομόλογα)**. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έλλειψη επαρκών δεδομένων αποτελεί εμπόδιο για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της Πολιτικής ESG του διαχειριστή επενδύσεων**. Ωστόσο, αυτή η αναποτελεσματικότητα της αγοράς αναμένεται να εξομαλυνθεί με την πάροδο του χρόνου. Σταδιακά, προς βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους, αλλά και προς συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, ολοένα και περισσότερες εταιρίες καλούνται να ασχοληθούν ενεργά με θέματα ESG και δεσμεύονται να παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με κινδύνους και παράγοντες βιωσιμότητας**. Λόγω των ανωτέρω, ένα ποσοστό από τα στοιχεία που παρέχονται στην NN Hellas αποτελούν εκτιμήσεις, που μπορεί να οδηγήσουν σε ασυνέπεια των αναφορών. Η NN Hellas θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και αναμένουμε βελτίωση της κάλυψης δεδομένων τα επόμενα χρόνια.


Ι. Δέουσα Επιμέλεια

Η ΝΝ Hellas εκτελεί τη δική της δέουσα επιμέλεια στους διαχειριστές των υποκείμενων επενδύσεων χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Εξετάζει προσεκτικά τις γνωστοποιήσεις σε επίπεδο προϊόντος και διασφαλίζει ότι οι γνωστοποιήσεις ή οι δηλώσεις που γίνονται είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Τέλος, διασφαλίζεται ότι οι δεσμεύσεις για τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στην περιοδική έκθεση αποτελεσμάτων. Ωστόσο, αναφορικά με τους εκδότες των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία ενδέχεται να επενδύσει ένα  υποκείμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, η δέουσα επιμέλεια εκτελείται από τον διαχειριστή επενδύσεών του. Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), η διεύθυνση Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, κατά την επιλογή των προς επένδυση χρεωστικών τίτλων, εξετάζει τους εκδότες των χρηματοπιστωτικών μέσων ως προς τις πολιτικές που εφαρμόζουν σε σχέση με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων τους και τον τρόπο διακυβέρνησης που ακολουθούν μέσω των Ετήσιων Εκθέσεων περί βιωσιμότητας που θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού**.


ΙΑ. Πολιτικές Ενεργούς Συμμετοχής

Η NN Hellas επιδιώκει τη συνεργασία με διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, που με τη σειρά τους συνεργάζονται με τις εταιρίες στις οποίες επενδύουν, ασκώντας πολιτικές ενεργούς συμμετοχής στο πλαίσιο της αειφορίας. Ωστόσο, οι διαχειριστές των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν τις δικές τους πολιτικές ενεργούς συμμετοχής, όπου αναδεικνύουν τη συστηματική ενσωμάτωση των ESG παραγόντων στην επενδυτική διαδικασία, για τη διαχείριση τόσο των κινδύνων βιωσιμότητας όσο και των ευκαιριών που αναδεικνύονται. Η πολιτική ενεργούς συμμετοχής του διαχειριστή επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο Κανονισμός SFDR | Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ (piraeusaedak.gr) στην ενότητα «Πολιτική ESG». Αναφορικά με το Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004) δεν εφαρμόζονται, από τον διαχειριστή επενδύσεων, πολιτικές ενεργού συμμετοχής σε επίπεδο εκδότη, εξαιτίας του γεγονότος ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εξωτερικού**.


ΙΒ. Καθορισμένος Δείκτης Αναφοράς

Για το Ultra Plan δεν έχει οριστεί συγκεκριμένος δείκτης ως δείκτης αναφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσο το προϊόν είναι ευθυγραμμισμένο με τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (Π/Κ) που προωθεί.

Οι πληροφορίες που έχουμε γνωστοποιήσει βασίζονται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, βασιζόμενοι επίσης σε πληροφορίες που μας παρέχονται από εξωτερικούς διαχειριστές. Όταν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες, τροποποιούμε τις γνωστοποιήσεις μας αντίστοιχα. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της NN Hellas https://www.nnhellas.gr/ μεταβαίνοντας στη σελίδα του προϊόντος Ultra Plan.

 

*Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην «Προσυμβατική γνωστοποίηση αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088», του Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004).

**Σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη «Διαδικτυακή γνωστοποίηση, σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», του Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004).

Η Προσυμβατική γνωστοποίηση αειφορίας» και η «Διαδικτυακή γνωστοποίηση», σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Πειραιώς Α/Κ ESG EURO Aggregate Ομολογιακό (ISIN: GRF000445004), είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του διαχειριστή επενδύσεων Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ (piraeusaedak.gr).Αναρτήθηκε: 12/12/2023
Τελευταία τροποποίηση: 04/06/2024

Ρυθμίσεις
Search NN Website