Ανάκληση συγκατάθεσης (NN Hellas II)

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΠ έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας που έχετε χορηγήσει στην NN Hellas II για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών ανά πάσα στιγμή. Για να προχωρήσετε με την ανάκληση της συγκατάθεσή σας πατήστε εδώ και συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται  και προωθήστε τη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@nnhellas.gr.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο θα συμβεί αυτό, η NN Hellas II, ενδέχεται να μην είναι σε θέση:

(α) να εκτιμήσει την αίτηση έκδοσης του ασφαλιστηρίου που της έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζετε ότι από την αίτησή σας δεν θα προκύψουν έννομα αποτελέσματα, εφόσον η ανάκληση έχει ολοκληρωθεί πριν από τη σύναψη της μεταξύ σας συμβατικής σχέσης.

(β) να διαχειριστεί ζητήματα που σχετίζονται με το ασφαλιστήριο σας στην περίπτωση που η ανάκληση πραγματοποιηθεί, ενόσω η μεταξύ σας ασφαλιστική συμβατική σχέση βρίσκεται σε ισχύ.

(γ) να προβεί στην εκτίμηση ενδεχόμενης αίτησης τροποποίησης των στοιχείων σας ή του ασφαλιστηρίου  και ως εκ τούτου δεν θα δύναται να προβεί στην εκτέλεση ή διαχείριση σχετικών αιτημάτων, στην περίπτωση που η ανάκληση πραγματοποιηθεί, ενόσω η μεταξύ σας ασφαλιστική σχέση βρίσκεται σε ισχύ.

(δ) να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ασφαλιστικής περίπτωσης που της έχει αναγγελθεί και ως εκ τούτου να προβεί σε αποζημίωσή σας, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, στην περίπτωση που η ανάκληση πραγματοποιηθεί, ενόσω η μεταξύ σας ασφαλιστική σχέση βρίσκεται σε ισχύ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που συντρέξει οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων (β), (γ) και (δ), περιπτώσεων, η NN Hellas II έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων ή ακόμη και να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον η εκπλήρωση της υποχρέωσης καθίσταται ανέφικτη, λόγω της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Search NN Website