Όροι Διαγωνισμού

Όροι Συμμετοχής:

1. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις αφορούν στον Διαγωνισμό που διοργανώνεται από την NN Hellas για  την κλήρωση βραβείων συνολικής αξίας €2.479 Ο Διαγωνισμός  που θα πραγματοποιηθεί από τις 16/04/2018 έως τις 07/06/2018 . διοργανώνεται από την εταιρία NN Hellas, η οποία έχει έδρα στην Καλλιθέα, Αθήνα, ΤΚ 176 71. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας ηλικίας 18 ετών και άνω, με εξαίρεση τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους της NN Hellas.
3. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους.
Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν συμπληρώσει ορθώς ή αληθώς τα πλήρη στοιχεία του, η εταιρία NN Hellas έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
4. Κάθε ενδιαφερόμενος, λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό με την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την  αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας 
5.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με τον ως άνω αναφερόμενο τρόπο μόνο μία φορά. 
6. Κάθε συμμετέχων που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες συμμετοχής που περιγράφονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα αποκλείεται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.
7. Το δώρα της κλήρωσης είναι πενήντα έξι (56):
Δώρα:
1 tablet Apple iPad Pro 2017 12.9" 64GB
5 Samsung Galaxy Tabs E Tablet 9.6" 8GB
50 Powerbanks: Powerbank USB SBS Portable Battery Backup 5000 mAh Λευκό 
8. Oι νικητές θα είναι πενήντα έξι (56), και θα αναδειχθούν μέσω φυσικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της διοργανώτριας, παρουσία συμβολαιογράφου , έως τις 08/06/2018.  Οι νικητές θα λάβουν αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή των δώρων  στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Η απόφαση της NN Hellas θα είναι οριστική όσον αφορά στους νικητές. 
9. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα της NN Hellas στο Facebook, την επομένη ημέρα της κλήρωσης. 
10. Εάν οι νικητές δεν απαντήσουν στην ειδοποίηση της NN Hellas σχετικά με το δώρο τους  μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, η NN Hellas έχει το δικαίωμα να κληρώσει νέους νικητές και να απονείμει το δώρο σε άλλους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η NN Hellas διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των νικητών σε όλα τα διαφημιστικά μέσα.
11. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται .Οι νικητές που θα κερδίσουν στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να μας προσκομίσουν την ταυτότητά τους.
12.  Η NN Hellas δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία, απώλεια, τραυματισμό ή απογοήτευση των υποψηφίων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό ή που τυχόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της αποδοχής οποιουδήποτε δώρου.
13. Η διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
14. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή να ακυρώσει/αλλάξει τα δώρα σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς προειδοποίηση. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τους στη σελίδα https://www.nnhellas.gr/oroi-diagwnismou στο website της NN Hellas.   
15. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η NN Hellas έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την NN Hellas, είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων του νικητή και άλλων συναφών σκοπών καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας NN Hellas. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρία NN Hellas, Λεωφόρος Συγγρού 198, 17671 Καλλιθέα.
16. Η NN Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης. 
17. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όλοι οι υποψήφιοι αποδέχονται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
18. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Search NN Website
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για μία καλύτερη εμπειρία πλοήγησης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ