TCs_myNN

Όροι Χρήσης myNN

Εισαγωγή
Η πύλη υπηρεσιών και ενημέρωσης my ΝΝ χρησιμοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες και ως εκ τούτου, με την είσοδό τους σε αυτήν οι χρήστες δηλώνουν ότι γνωρίζουν και έχουν αποδεχθεί το γεγονός ότι είναι εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό. Όλες οι ενέργειες των χρηστών καταγράφονται και ενδεχομένως να παρακολουθούνται ή να επισκοπηθούν στο μέλλον. Ως εκ τούτου, οι χρήστες της πύλης συγκατατίθενται ρητά και ανεπιφύλακτα σε τέτοιου είδους παρακολούθηση ή/και μελλοντική επισκόπηση και ενημερώνονται ότι εάν η παρακολούθηση αυτή αποκαλύψει πιθανή εγκληματική δραστηριότητα, το προσωπικό ασφαλείας της ΝΝ Hellas μπορεί να παράσχει τα στοιχεία της καταγραφής στις αρμόδιες αρχές και τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
H ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» με Α.Φ.Μ. 094509480 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμ. 198, Καλλιθέα, δημιούργησε την πύλη υπηρεσιών my ΝΝ, η οποία παρέχεται μέσω διαδικτύου για την ηλεκτρονική διαχείριση και ενημέρωση των πελατών της (εφεξής «λήπτες ασφάλισης»). Συγκεκριμένες υπηρεσίες υπενθύμισης οφειλών παρέχονται επίσης μέσω σύντομων γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms).
Η χρήση του my ΝΝ διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η Εταιρία θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την χρήση των υπηρεσιών του my ΝΝ έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του my ΝΝ συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του my ΝΝ.
Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.
Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου όρου από το παρόν έγγραφο, τοιαύτη ακυρότητα δεν επιφέρει ακυρότητα και των λοιπών όρων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας του my ΝΝ ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους ασφαλιστηρίου, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε ασφαλιστηρίου.
Εγγραφή
Για την χρήση των υπηρεσιών του my ΝΝ απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία μέσω της Αίτησης Εγγραφής η οποία μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου.
Η Εταιρία θα αποστέλλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης τον προσωπικό, μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (Password). Σημειώνεται ότι, για λόγους ασφάλειας, ο χρήστης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα το Password που θα του στείλει η Εταιρία με άλλο της επιλογής του.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.
Περιορισμός ευθύνης
Το my ΝΝ παρέχει το Περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η NN Hellas δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του my ΝΝ ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Σε περίπτωση που το my ΝΝ παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων (είτε μέσω internet είτε μέσω wap), αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της NN Hellas, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. ΟΙ χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση.Η Εταιρία εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του my ΝΝ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του my ΝΝ. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στο my ΝΝ, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο- my ΝΝ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Υποχρεώσεις Αποδεκτής Χρήσης και Ορθής Συμπεριφοράς Χρήστη
Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του my ΝΝ. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι:
Θα χρησιμοποιούν εξοπλισμό που δεν δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της Εταιρίας.
Δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.
Ειδικότερα οι χρήστες απαγορεύεται να κάνουν χρήση του my ΝΝ για να:
·         μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.
·         δημοσιεύσουν ή αποστείλουν με email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, , είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
·         δημοσιεύσουν, αποστείλουν με email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν σχετικό δικαίωμα (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
·         δημοσιεύσουν, αποστείλουν με email ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
·         παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του my ΝΝ ή ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρίας ή και τρίτων.
·         θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρίας.
·         εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ή τον υποβοηθήσουν στο να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς τουκατά την είσοδο στο my NN
·         εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
·         προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν τρίτους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρίας.
·         αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών ή εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες,
·         διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρίας.
·         αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
·         προβούν σε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

O χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του:
·         οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων χρηστών ή τρίτων προσώπων.
·         μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της.
Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από την Εταιρία.
Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους, η Εταιρία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας.
Διαθεσιμότητα Δικτύου
Η Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του my ΝΝ. Οι χρήστες αποδέχονται ότι η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά το σύνολο ή τμήμα του my NN με ή χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του my ΝΝ ταυτόχρονα, ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ' αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από  την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του my ΝΝ για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
H Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του my ΝΝ από ψηφιακούς ιούς. Συνεπώς, κάθε ρήστηςχ πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του my ΝΝ ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.
Ασφάλεια
Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η NN Hellas ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πώς μπορείτε να διακρίνετε ποια μηνύματα είναι από εμάς και ποια είναι ψευδή;
Όλη η επικοινωνία που θα λάβετε από την NN Hellas ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:
·         Δε θα σας ζητήσουμε ποτέ να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα χρήστη και κωδικό εισόδου.
·         Δεν θα σας ζητήσουμε να μεταβείτε σε εξωτερικές ιστοσελίδες, όπου χρειάζεται να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία εισόδου.
·         Σε όλη την επικοινωνία μας θα απευθυνόμαστε σε εσάς ονομαστικά.
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχετε λάβει από την NN Hellas, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επαλήθευση ιστοσελίδων:
Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας μέσω ασφαλούς σύνδεσης και πως αυτή η ιστοσελίδα ανήκει πράγματι στην NN Hellas. Η ιστοσελίδα της NN Hellas είναι ευκρινώς αναγνωρίσιμη και η διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) δεν περιέχει ορθογραφικά λάθη. Για παράδειγμα, το www.NN Hellas.gr είναι σωστό, ενώ το www.nn.gr όχι!
Επαληθεύστε αν η σύνδεση στην ιστοσελίδα Επικοινωνία είναι ασφαλής:
Η διεύθυνση ξεκινά με https://
KAI
Γίνεται ασφαλής αποστολή και λήψη με κρυπτογράφηση (SSL)
Eαν η διεύθυνση ξεκινά με https://, στο παράθυρο της εφαρμογής θα εμφανίζεται ένα λουκέτο, το οποίο είναι ένδειξη της χρήσης έγκυρου πιστοποιητικού. Το εικονίδιο του λουκέτου ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά, ανάλογα με ποιο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε. Π.χ: Internet Explorer
Αναγνώριση Πελάτη / Κωδικοί
Οι λήπτες ασφάλισης κατά την εγγραφή τους χρήστες του my ΝΝ παρέχουν στην Εταιρία προσωπικά δεδομένα τα οποία η Εταιρία εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών μέσω του my ΝΝ. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι λήπτες ασφάλισης μετά την λήψη από την Εταιρία του Κωδικού Πρόσβασης για την ενεργοποίησή τους στο my ΝΝ (password ενεργοποίησης), είναι υποχρεωμένοι να μεταβάλουν τον Κωδικό Πρόσβασης τους (password) προκειμένου να μην τον γνωρίζει κανείς άλλος, ενώ έχουν στη συνέχεια την δυνατότητα να τον μεταβάλουν, όσο συχνά επιθυμούν. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης.
Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Εταιρία σε τρίτους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους ασφαλισμένους από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του my ΝΝ, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων.
Όροι Χρήσης On Line Chat Tool
Η δυνατότητα On Line Chat, που προσφέρεται από τον δικτυακό τόπο https://my.nnhellas.gr/ αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας. Ο χρήστης της πύλης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης και να συνεχίσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (N. ΄4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει και σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Για λόγους διαχείρισης τυχόν αιτημάτων και γενικότερης εξυπηρέτησης των χρηστών ο διάλογος του επισκέπτη και του agent καταγράφεται και διατηρείται από την NN Hellas για εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το Νόμο, καθώς και μετά από αίτημα του χρήστη). Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης του δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 33-35 του Ν. 4624/2019.
Η χρήση της εφαρμογής On Line Chat Tool προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλωθούν στην Εταιρία (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) προκειμένου να εγγραφεί κάθε χρήστης στο my ΝΝ, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την NN Hellas για την παροχή των υπηρεσιών του my ΝΝ. Ο χρήστης έχει, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 33-35 του Ν. 4624/2019.

Ρυθμίσεις
Search NN Website